4. Despăgubiri pentru cei care au militat împotriva României

4.8. Pensii speciale pentru suferinţele foştilor ilegalişti/activişti, care au participat la pregătirea şi realizarea genocidului antiromânesc

Autor: IOAN ROȘCA

Articol apărut în CERTITUDINEA, numerele 113 și 114

Am văzut cum a fost clădit eşfodajul juridic (inclusiv criminalizînd „antisemitismul”) pentru a extrage „pensii holocaustice” (şi) din bugetul românilor pseudo-reprezentaţi democratic; plus privilegiile conexe: gratuitate medicală, balneară, de transport, scutiri fiscale etc. Cum s-au lărgit (pînă au depăşit pensia pălmaşului ordinar) sumele acordate: întîi celor din lagărele din Transnistria sau din ţară, apoi şi celor din „ghetourile deschise” (categorie inventată cu complicitatea jefuitorilor Germaniei), celor care au prestat muncă forţată în timpul războiului (de care au fost scutiţi) sau care au fost siliţi să-şi schimbe domiciliul, etc. Adică , practic, oricărui evreu care a trăit/suferit în România între 1940 şi 1944 (acum trei sferturi de secol!). Cum s-a trecut apoi la soţii(le) celor decedaţi şi în final şi la urmaşii lor – scoţînd din cale şi termenele de depunere a cererilor. Cum s-a eliminat condiţia de cetăţenie (remanentă sau „retrocedată”), s-a simplificat procedura şi uşurat proba – ajungîndu-se ca dovezile să nu mai trebuiască găsite în arhivele noastre (exportate în Israel), ci selecţia celor în drept să fie operată la Tel Aviv, pe baza datelor strînse de Claims Conference.

            Toate acestea alimentează un studiu de caz elocvent despre deturnarea democraţiei – fiind evident că orice justificare ar încropi autorii respectivelor prevederi, ea nu exprimă dorinţa populaţiei actuale, care nu a fost nicodată consultată dacă se vrea buzunărită astfel.

            Dar să lăsăm acum problema socio-politică generală şi să ne aplecăm asupra uneia mai mici – deşi teribil de mari pentru unii, întrebîndu-ne: Cine pot fi beneficiarii acestor „pensii”?  Măsurile represive luate de regimul Antonescu au lovit, desigur, şi în numeroşi evrei care nu s-au făcut vinovaţi cu nimic faţă de statul/neamul nostrum – eternele „victime colaterale”. Dar ele au ţintit explicit categoria evreilor comunişti, care au slujit (pe tot interbelicul) agenda Moscovei, operînd ca „ilegalişti”, vizînd dezmembrarea statului român, manifestîndu-şi acut ostilitatea – la retragerea din Basarabia, sau acţionînd ca „antifascişti” – în timpul unui război în care România era aliată cu Germania pentru a-şi recupera  teritoriile pierdute în 1940. E suficient să amintim cum şi-a închis SUA în lagăre cetăţenii de origine japoneză, din considerente de securitate. Ce trebuia să facă administraţia unui stat aflat în război alături de Germania contra URSS… cu evreimea filo-sovietică sau apărată de URSS de ameninţarea Germaniei?

            Las altora şi această treaptă a discuţiei, căci altceva mă arde acut/acum. 

            Am irosit trei decenii de agitaţie sterilă întru „procesul comunismului” (luptă  reflectată la http://www.procesulcomunismului.com, şi rezumată la http://www.piatauniversitatii.com/news/editorial-1-2020-7), în încercarea de a împiedica protejarea autorilor genocidului comunist (vezi sinteza trimisă administraţiei Clinton la http://www.piatauniversitatii.com/ico/p1995-1996/docs/sclinton.htm) – acoperiţi cu o impunitate juridică ce s-a dovedit de nedepăşit. Ca iniţiator şi purtător de cuvînt al CRVC, am constatat că procesul e blocat, la toate nivelele justiţiei româneşti şi internaţionale (a se vedea paralizarea demersului nostru la CEDO). „Argumentul” protectorilor criminalilor a fost „prescrierea” genocidului (bazată şi pe  faptul că aceasta nu a fost condamnat ca la Nurenberg). A trecut prea mult timp de la distrugerea noastră între 1944 si 1989 (… continuată/ perfectată/ valorificată pînă azi). Nu însă- iată- şi de la persecutarea evreilor, dintre 1940 şi 1944. Priorităţile „reprezenanţilor” românilor par a fi ale „neamului ales”…

            Cum s-a ajuns aici? Cum de a reuşit banda urmaşilor lui Roman/ Tismăneanu/ Florian să obţină compensaţii pentru persecutarea părinţilor lor, ca activişti ai luptei contra sănătăţii, integrităţii şi suveranităţii României?

            Prin forţarea legiferărilor semnalate în capitolele precedente. Cu grija de a nu defini excepţiile de rigoare – în afară de categoria executanţilor represiunii, din securitate, miliţie, judecătorii; dar cine va face verificări, la Bucureşti sau la Tel Aviv… de unde nu se vede genocidul antiromânesc?  De altfel,  urmaşul călăului X e şi urmaşul persecutatului Y… care nu o fi fost şi el securist.

            Antonescu a deportat/ deplasat/ evacuat,  din România, în primul rînd, activiştii comunişti/antifascişti (mulţi condamnaţi pentru activităţi anti-româneşti). Acestora le datorează ceilalţi evrei măsurile vexatorii, care i-au lovit pe nedrept – dar despre asta nu vorbesc niciodată. Nici despre faptul că filo-sovieticii au pornit spre URSS (unii dispărînd pe acolo, dar fiind puşi tot în cîrca României). Sau au exportat revoluţia bolşevică în Spania şi acţionat apoi în Franţa – ca veritabil batalion internaţional. În Basarabia situaţia fiind cea mai gravă, o parte foarte activă a evreimii de acolo manifestîndu-şi perseverent ostilitatea faţă de integrarea la România – din 1918 pînă la retragerea din 1940. Ca atare, Antonescu, considerînd pericolul colaboraţionismului cu duşmanul – din spatele frontului (căci pentru respectivii, România nu era patria, ci adversarul „fascist”), i-a deportat („repatriat”) dincolo de Nistru, în condiţii care i-au costat pe mulţi viaţa. Printre cei care au pierit/suferit aflîndu-se şi duşmani ireductibili ai României. O dată în plus, dovedindu-se cum devin nevinovaţii victime; agenţii comunişti scăpînd: retregîndu-se în URSS, întorcîndu-se pe tancurile sovietice, sprijinind apoi sovietizarea, furinizînd numeroşi lideri aparatului politic, represiv, economic şi cultural, care a distrus România  după 1944 (vezi date în segmentul 2).

            Ca purtător de cuvînt al CRVC, denunţ deci recompensarea – criminală faţă de românitate – a unora ce au participat la pregătirea şi realizarea genocidului comunist. Ne-au stat în cale moştenitorii înfrăţiţi ai călăilor, mulţi îmbogăţiţi după 1990, din prada smulsă victimelor. Printre ei, se numără şi evreii care au fost la cîrma regimului comunist, după 1944, majoritatea plecaţi ulterior din ţară. Evident că a fost imposibil să aducem din Israel, în faţa justiţiei, vreun vinovat pentru crime împotriva umanităţii româneşti. E deja monstruos că am fost împiedicaţi să-i condamnăm, de către alianţa dintre moştenitorii securiştilor români şi ai evreimii comuniste (pe care am denunţat-o în 1995, în seria „Tîrgul comunității evreiești cu securitatea din Romania” – 1/5) publicată la http://www.piatauniversitatii.com/ico/p1995-1996/). Dar nu ne-am gîndit că vom trăi vremurile de a-i vedea recompensaţi pe Tovarăşii implicaţi în genocid… Nu am crezut că se va ajunge atît de departe încît să le fie acordate pensii speciale, mai mari ca acelea pe care le primesc „oamenii muncii” folosiţi în lagărul comunist.

             Aş fi vrut să alcătuiesc lista ilegaliştilor şi activiştilor ai căror urmaşi vor primi aceste pensii, dar nu am acces la baza de date a Caselor de Pensii (şi pariez că „publicul” nu va avea, căci trebuie straşnic protejate anumite intimităţi). Dar nici aşa nu aş fi putut trata dosarele care vor fi alcătuite de acum înainte (căci au avut grijă să elimine termenele de decădere şi s-a dovedit – în cazul Germaniei – că valul, o dată pornit, nu mai poate fi stăvilit… ca să nu se manifeste „antisemitism”).

            Aşa că am procedat „preventiv”, alcătuind un tabel al pretenţiilor potenţiale la plăţi, folosind listele de revendicări accesibile, monumentala lucrare a lui „Iulian Apostu” şi alte surse de date privind ilegaliştii şi activiştii. Pun acest studiu/efort la dispoziţia celor ce vor să observe devalizarea bugetului, conştient că, în statul român capturat, nu are cine completa lucrarea sau verifica dosar de dosar. Și nici nu sper că manualele de istorie, ce vor fi dictate de cotropitori, vor reflecta această faţă a lucrurilor.

            Formatul utilizat este un compromis între pretenţiile tipăriturii şi cele ale accesării prin Internet.

            În partea A, fiecare caz din tabel începe (numerotat crescător) cu un extras din listele revendicărilor. Avînd în vedere faptul că sarcina probării persecuţilor a fost lăsată la cheremul Israelului, putem considera că orice înscriere în bazele de date de la Yad Vashem semnalează o potenţială cerere de pensie specială, în baza nelegiutelor legi expuse anterior. Desigur, mulţi dintre cei prinşi în liste (cu sau fără ştirea lor) nu au urmaşi (care să profite de eliminarea termenelor de depunere  a cererilor), sau se vor abţine de la ruşinoasa oportunitate. Se va găsi probabil o soluţie (acoperită cu noi legi, adecvate nevoilor) şi în aceste cazuri – întru o tratare „en gros” (tribut trimis în Israel), după modelul de contabilizare „statistică” perfectat cu Germania sau  folosit de comisia Wiesel.

            Dincolo de aspectul material, ne interesează, la nivel simbolic, prezenţa fiecărui ilegalist, comunist, antifascist, filosovietic – pe listele expuse la:  

– https://www.jewishgen.org („Claims Conference, Romania; „New Romanian Lists; „Teis-Dambovita Camp Prisoners 1 October 1941; „Balta Battalion; „Bucharest Jewish Gazette List of Jewish Males That Must Report for Labor – October 1942; „Rãutel Camp Listings „Jewish Families Deported from Dorohoi to Transnistria; „Jews From Iasi (Jassy) Who Survived the Transports” etc.);

– https://www.ushmm.org („Records of the World Jewish Congress in Romania; „List of Jews utilized in Transnistria.; „Lists of remits made to Jews from Romania that had been deported to Transnistriaetc.).

            În partea B a fişelor, sînt semnalate (dacă au fost reperate) revendicările foştilor „ilegalişti” comunişti, identificaţi (nume, prenume, loc şi data naşterii, alte menţiuni – cu coincidenţele subliniate) în sursele:

– baza http://www.ilegalisti.ro/ro/bazadedate – care oferă elemente elocvente;

– inventarul „Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiul din ilegalitate care au încetat din viaţă” – din care nu am reprodus decît cazurile neprinse în sinteza lui Apostu (vezi mai jos); la cele semnalate de el  subliniind trimiterea respectivă (cu referiri de genul „dosar A/6 Colecţia „ilegalişti decedaţi”).

            Aceşti adversari ai României libere au primit pensii consistente de „merit” antisocial pe perioada comunismului, devenind „nevoiaşi” după 1989 (cînd pensiile de ilegalişti au fost eliminate). Cine se gîndea că, după „căderea comunismului”, vom mai plăti un rînd şi urmaşilor, după ce părinţii au părăsit lagărul pe care l-au instalat, emigrînd în Israel – ţara declarată mamă; sau ajungînd prin lume, unde nimic nu i-a impiedicat sa reuşească în viaţă.  Şi nu sînt chiar puţini „ilegaliştii” de re-premiat ;             vezi detalii la: https://adevarul.ro/cultura/istorie/pensii-nesimtite-ilegalistii-pcr-1_50aea0bc7c42d5a6639e8f34/index.html din care citez:    „Astfel că, în vara lui 1969, se constata că, dintre cei 4.209 de ilegalişti cu „drepturi, 3.180 fuseseră recunoscuţi în 1965 […]. Mai mult de jumătate din efectivele ilegaliştilor erau pensionari în 1969. Primeau între 1.000 şi 4.000 lei (puţini, circa 10% din ei, aproape de salariul mediu pe economie, în jur de 1.100 de lei, restul – ceea ce s-ar numi astăzi, „pensii nesimţite).

            În partea C (cu numerotările din tabelul sursă), sînt urmăriţi alţi adversari ai orientării politice oficiale a statului român, auto-numiţi „luptători antifascişti” (care, indiferent dacă au cochetat sau nu cu comuniştii, erau de cealaltă parte, în războiul în care intrase România). Am semnalat coincidenţele între internările în lagărele Teiș, Tîrgu  Jiu, Caracal, Wapniarca etc. şi înregistrările  din „Inventarul dosarelor personale ale luptătorilor antifascişti întocmite de Ministerul de lnterne în perioada 1917-1944”. Dincolo de orice păreri privind oportunitatea politicii lui Antonescu (şi românii îi pot reproşa sacrificii de vieţi româneşti), atîta timp cît admitem postulatul legitimităţii legii (pe baza căreia s-a justificat nepedepsirea folosirii criminale a statului de către comunişti) nu putem considera că adversarii activi ai politicii externe a ţării, pe vreme de război,  trebuiau să fie lăsaţi să acţioneze „antifascist”. Cum putea Antonescu să trateze, fără a putea şti poziţia fiecărui evreu din România, măcar „antifasciștii” şi „ilegaliştii” declaraţi? Măsurile respective, probabil multe nedrepte, neputînd însă fi contestate dinspre români, ci numai dinspre învingătorii lor de la Moscova, Washington, Tel Aviv.  Dacă regimul Antonescu s-a considerat în conflict de interese cu evreii, românii de azi nu au a se auto-pedepsi pentru asta.

            În partea D (cu numerotările din tabelul sursă) este urmărită categoria celor „evacuaţi în Transnistria pe motiv că, în anul 1940, au cerut repatrierea în U.R.S.S” (din baza de date de la https://www.victime.inshr-ew.ro/). Or fi avut şi aceştia motivele lor: de la apropierea de familie sau fuga de regimul antisemit (mai ales că represiunea anti-naţionalistă comisă de Carol alături de Lupeasca şi asocierea ulterioară cu Germania nu promiteau nimic bun), pînă la revenirea acasă a celor ce pătrunseseră ilegal în Romania dupa 1918 – decelaţi de recensămîntul lui Goga (pretinzindu-se victime ale anticomunismului – ceea ce era incompatibil cu cererile de „repatriere”). Poate că, la unii,  cererile invocate întru justificarea deportării nici nu au existat. Dar aici este cuprinsă şi acea evreime duşmănoasă care a luptat tot interbelicul pentru „eliberarea Basarabiei” de români (şi a militat în lume pentru cauza asta – vezi succesul faţă de administraţia americană, disecat în doctoratul lui Ţurcanu).  Cum/unde a disparut fiecare nu ştim sigur. Dar nu avem de ce munci la astfel de verificari, în vederea unei cadorisiri operate ocult, împotriva intereselor noastre.

            În partea E (cu numerele din lucrarea sursă ) este folosit monumentalul catalog (vezi şi segmentul 2) al lui „Apostu” (căruia nu i-am putut cere aprobarea replicării extraselor, din cauza anonimatului, dar îi semnalez speranţa că se va bucura de o valorificare a muncii sale uriaşe). Acesta a urmărit ilegaliştii şi nomenclaturiştii aparatului politic/ represiv/ economic/ şi cultural comunist, asumîndu-şi munca de urmărire (în Monitorul Oficial) a schimbării numelor evreieşti – după 1944. Ceea ce mi-a permis, acolo unde care nu lipseau date de identificare mai precisă, corelaţia – certă sau probabilă – cu listele de revendicări. Fişele Apostu se aşază pe axul cronologic: întîi activitatea de dinainte de 1944, apoi cea de după 1944 şi, în final, elementele privind prestaţia de după 1989, scoţînd în evidenţă continuitatea unei vinovăţii care nu permite recompense. Nu putem aprecia pe cel care a militat în interbelic pentru distrugerea României, plătind acum despăgubiri pentru că a suferit represalii din această cauză. Şi e de-a dreptul stupefiant să mai trecem şi peste faptul că, după 1944, respectivul şi-a realizat intenţiile, jucînd un rol – mai mare sau mai mic – în aparatul politic, represiv, economic sau cultural comunist; postură care i-a adus şi suficiente compensaţii morale şi materiale.

            În Partea F (numerotată ca în tabelele sursă) am folosit baza de date compusă de mine (vezi segmentul 1) pornind de la listele anexe cererilor de încetăţenire, pe perioada în care încă nu fuseseră secretizate parţial (formatul tip II – doar numele și prenumele slocitantului) sau total (situaţia actuală). Asta ca să vedem şi care dintre potenţialii solicitanţi de pensii speciale au fost dotaţi abuziv cu cetăţenia română (pînă cînd acest obstacol din calea „pensionării” a fost eliminat). Putînd considera că solicitarea cetăţeniei în astfel de condiţii/scopuri nu e numai nelegitimă, ci este şi o dovada a relei credinţe faţă de statul roman – ceea ce constituie o clauză de respingere cererilor de cetăţenie (nulitate a cetăţeniilor acordate astfel).

            Alte note/observaţii:

            1. În ce priveşte evreitatea personajelor, putem repera uşor numele /prenumele explicit evreieşti; la care trebuie însă adăugaţi (folosind diverse indicii) evreii cu nume ruseşti, ucrainiene, poloneze, ceheşti, nemţeşti, ungureşti etc. Un indicator bun este prezenţa lor pe listele de revendicari, exclusiv sau prioritar evreieşti (marea victimelor cu nume pur unguresc din Ardealul de Nord nu poate fi atribuită deciziei ungurilor de a se auto-trimite la Dachau…). Potenţial relevantă este şi prezenţa numelui respectiv, însoţit de alte prenume,  pe liste cu revendicari exclusiv evreieşti.

            2. Variaţiile mari de scriere ale numelor/prenumelor evreieşti prin diversele documente, fac ca aceeaşi persoană să fie consemnată cu aparent multiple identităţi (lacună valorificată, probabil, şi întru multiplicarea numărului victimelor în raportul Wiesel), ameliorînd cadrul jocului de „revendicări” semnalat de Norman Finkelstein. Nu  are cine/cum să se ocupe cu verificarea acestei contabilităţi, într-un stat aservit/vîndut;  ar fi, de altfel, acuzat de minimalizare, negaţionism, antisemitism.

            3. Asocierile/corelările fiind doar probabile, poate să fie vorba – uneori – de coincidenţe de nume/date, a unor persoane diferite. Există însă numeroase alte corelaţii/filiaţii, pe care nu le-am reperat (de exemplu pentru că,  pe listele de încetăţeniri de tip I, apar nurori trecute cu numele soţilor etc).  Am selectat cazurile în care coincide şi un alt element (localitatea sau anul naşterii, postura de antifascist/ antifascist repatriat); în lipsa acestor întăritoare, nu am reţinut potrivirile (deşi e vorba, probabil, de acelaşi ins – care a ajuns în alte localităţi – de exemplu venind în capitală din restul ţării sau plecînd din Cernăuţi/ Chişinău). Studiul statistic rămîne valabil şi după ce s-ar elimina aceste cazuri. Numărul persecutaţilor ce ne-au persecutat poate fi, de altfel, presupus mult mai mare decît cel reperat. De fapt… toată nomenclatura comunistă a cam suferit în timpurile „fasciste” şi a cam plecat în Israel; progenitura ei poate fi deci răsplătită cu cetăţenii şi pensii.

            4. Numele firesc românizate – de meseriaşi – din listele  evreilor deportaţi (Cărligeanu, Croitoru, Boiangiu, Ciubotaru, Cojocaru, Harabagiu, Sacagiu, Tejghetaru, Oieru, Moraru etc.) nu se prea regăsesc în listele cu ilegalişti/ antifascişti/ filosovietici sau cu securişti/comunişti sau în listele anexe de încetăţenire (aici intervenind şi o masivă schimbare a identificării anterioare emigrării). Se pare deci că au plătit mai greu alţii decît cei care au stîrnit represiunea… În registrul nuanţelor (fertil pentru şuete culturale sau mărunţiri academice) merită semnalat, plecînd de la aceste date, şi că, printre evreii activişti, un rol major îl au cei proveniţi din Basarabia (Bucovina, Transilvania, Dobrogea). Aceştia, sub nume/steaguri nemţeşti, ungureşti, ruseşti, ucrainiene, bulgăreşti… au activat „comunist”… şi ca să combată integrarea respectivelor teritorii în România (vis alogen împlinit în 1940).  „Fetelor” şi „Băieţilor” veniţi din URSS după 1918, agitîndu-se pe la Iaşi sau prinşi în procesele din Dealul Spirii (cînd încă nu vorbeau româneşte) li s-au adăugat pretinşi refugiaţi, care s-au arătat atît de ahtiaţi de comunism, încît nu puteau fi decît agenţii Moscovei, adică a grupării criminale care a preluat puterea acolo (vezi lămuririle lui Soljenitzin)

            5.La adresa : https://www.jewishgen.org/databases/holocaust/0135_Romanian_claims.html, găsim precizarea: „This database contains records of 167,815 Romanian Jews whose names appear in records held in the Central Zionist Archives and Yad Vashem in Israel”. Listele acestea conţin însă majoritar nume de evrei care nu au murit pînă la 23 august 1944 (nu apare menţiunea de deces dispariţie), fiind recompensabili acum prin pensii, pentru că au fost puşi cumva la muncă forţată. Dacă Israelul a colectat aceste date, deci a avut acces la arhivele adecvate, cum de nu apare nicăieri şi lista evreilor ucişi în holocaustul românesc, pe care a asumat-o Comisia Wiesel?            

6. Am parcurs listele exhaustiv, încît să pot face remarci privind alcătuirea lor, căutînd corelaţiile cu celelalte surse. Dacă m-aş fi limitat la cîteva exemple, mi s-ar fi spus că sînt accidentale. Asa că am extras în jur de două mii de cazuri, pe care le voi expune la http://www.piatauniversitatii.com/perspective/, aici fiind mult mai greu să expun o selecţie, din lipsă de spaţiu.

Ilegalişti/activişti reperaţi pe listele Claims Conference (ai căror urmaşi pot cere pensii speciale)

#1. ABA, Rachimil Buhushi 04.06.1918 Wapniarca / Jugastru CLAIMS LIST YA-1 Camp / Ghetto In Transnistria [#A: ACEASTA ESTE  FORMA EXTRASELOR DIN BAZA DE REVENDICARI  „Claims Conference, Romania,” accesibilă prin  https://www.jewishgen.org;  indiciile probabilei identităţi fiind subliniate]

*2309 Aba Rahmil zis Aron Aba zis Abovici pentru anul 1942  număr file-7 Luptători antifascisti M.I.  [*C : FORMA EXTRASELOR DIN  „Luptători antifascişti- urmăriţi de Ministerul de interne între 1918 si 1944”]

#2. ABERMAN, Albert n. Iasi 14.06.1914  int. Iasi  JM-13.347 YS-30

****137.Pincu Vilma, fiica lui Aberman Albert şi Maria, născută la data de 10 noiembrie 1936 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, […] (2.664/2005) [****F : FORMA EXTRASELOR DIN LISTELE ANEXE DE INCETATENIRE, cu numărul respectiv de ordine si de cerere]

#3. ABRAHAM, Bernard 1899 Caracal CLAIMS LIST YA-1 Camp / Ghetto In Transnistria

*[Tabel PCR MAI 2.  Abraham Bernat  26-02-1899  Găbud, jud. Alba  evreu  1946 ] [*G NOTĂ: FORMA DATELOR EXTRASE DIN SURSE DIVERSE]

* Abraham Bernat  http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/202 Născut la data de: 26-02-1899, în loc. Găbud, jud. Alba […] Etnia: evreu;  secretar regional al Regionalelor Moldova, Dunărea de Jos, Oltenia ale PCdR;  Cazier: Definitiv 2 ani Doftana, Caransebeş [*B: FORMA EXTRASELOR DIN FIŞELE ILEGALIŞTILOR ACCESIBILE ONLINE]

 **1. ABRAHAM, Bernad (n. 1899, Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist, membru de partid încă din 1921 (!), an în care este şi numit numit membru al directoratului C.C. al P.C.d.R. […]; după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti; […]; [**E : FORMA EXTRASELOR DIN CATALOGUL „APOSTU” , cu numarul  lui de id.]

*Abraham Bernat  http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/202 Născut la data de: 26-02-1899, în loc. Găbud, jud. Alba, […] Etnia: evreu   secretar regional al Regionalelor Moldova, Dunărea de Jos, Oltenia ale PCdR  Definitiv 2 ani Doftana, Caransebes

#4. ABRAMOVICI, Adolf O.11/99/B A-1b Deported From Bucharest

*ABRAMOVICI Adolf Bucureşti Tabel nominal cu evreii de pe teritoriu urban, evacuaţi în Transnistria pe motiv că în anul 1940 au cerut repatrierea în U.R.S.S.Observații: dispărut [*D : FORMA EXTRASELOR DIN LISTELE https://www.victime.inshr-ew.ro/ cu cei „Evacuaţi în Transnistria pe motiv că în anul 1940 au cerut repatrierea în U.R.S.S”] […] #10. ABRAMOVICI, David 1902 Bucuresti  JM-13.250 b AC-26T

#Teiş camp ABRAMOVICI, David 41 Jew 707 Security Measure [#A: FORMA EXTRASELOR DIN LISTA „Teis-Dambovita camp prisoners 1 october 1941”]

**6. ABRAMOVICI, David –până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.G.C.E. a M.I.C. ;[…] 

**10. ANDREESCU, Dan (n. David ABRAMOVICI) – şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului, exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.C.P. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale […];

#11. ABRAMOVICI, Fani O.11/99/B A-1b Deported From Bucharest

*ABRAMOVICI Fani Bucureşti Tabel nominal cu evreii de pe teritoriu urban, evacuaţi în Transnistria pe motiv că în anul 1940 au cerut repatrierea în U.R.S.S.Observații: dispărut

#12. Heinrich Abramovici Residence: Bucuresti  Residence Age: 31 Tablou nominal de evreii aflaţi în ghettoul Mostovoi. [#A: FORMA EXTRASELOR DIN LISTELE https://www.ushmm.org care imbogatesc indicaţiile din bazele claims]

**8. ABRAMOVICI, Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid, din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei, ulterior Comitetului de Stat al Planificării; din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I.P.B.); emigrat în Israel la începutul anilor ’60;

#13. ABRAMOVICI, Iancu  Botoshani 03.03.1912 Targu Jiu , Grosulova, Berezovca […]

#ABRAMOVICI, Iancu   30 Botoşani   Berezovca  9 26 RG-31.004M.0006.00000662.jpg [#A  FORMA EXTRASELOR DIN BAZA „New Romanian Lists” accesibilă prin https://www.jewishgen.org]

#6.126 ABRAMOVICI, Iancu Dorohoi Moghilău  Lucrări indiguire Brăila  [#A FORMA EXTRASELOR DIN LISTA „Jewish Families Deported from Dorohoi to Transnistria”]

**3280. ABRAMOVICI, Iancu -în oct. 1948 numit de ministrul Comerţului membru al comisiei interimare a camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani (M.Of. nr. 230 din 4 oct. 1948, partea I-a, p. 8007), iar apoi director al S.C.S. “Jijia” din Botoşani (M.Of. nr. 199 din 28 august 1948, partea I-a, p. 7238);

**6951. ABRAMOVICI, Iancu (n. 3 martie 1912)–ilegalist, membru de partid din 1941 (dosar A/6 Colecţia “ilegalişti decedaţi”); în aprilie 1941 se afla pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M.Of. nr. 83 din 7 aprilie 1941, partea I-a, p. 1863);

*Ilegalişti decedaţi- A/6 3061 Idem, Abramovici Iancu (n. 3 mar. 1912). [B: FORMA EXTRASELOR DIN „Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiul din ilegalitate care au încetat din viaţă”] […]#16. ABRAMOVICI, Isac Piatra Neamtz 1900 Wapniarca / Jugastru / CLAIMS LIST YA-2 […]

*1939 Abramovici Isac  pentru anul 1931 file-57 Luptători antifascisti M.I.

#17. ABRAMOVICI, Lazăr 1919 Bucuresti  str. Viltorului 172 [#A: FORMA EXTRASELOR DIN LISTA „Bucharest Jewish Gazette List of Jewish Males That Must Report for Labor” – October 1942]

**9. ABRAMOVICI, Lazăr –controlor în cadrul D.G.C.E. a M.I.C. (1947-1948) (M.Of. nr. 275 din 27 nov. 1947, partea I-a, p. 10496);

#18. ABRAMOVICI, Leon O.11/99/B A-1b Deported From Bucharest

#ABRAMOVICI Leon 19 Deportaţi în Golta Detalii Profesia / locul de muncă: măcelar Domiciliul: Bucureşti

*ABRAMOVICI Leon Bucureşti Tabel nominal cu evreii de pe teritoriu urban, evacuaţi în Transnistria pe motiv că în anul 1940 au cerut repatrierea în U.R.S.S. Observaţii: dispărut

[…]#22. ABRAMOVICI, Marcu Roman 24.02.1909 Berezovca / Balta CLAIMS LIST YA-2 Camp / Ghetto In Transnistria

*[cadre PCR in MAI 220 Abramovici Marcu 24.02.1909] [*G: FORMA NOTELOR DIN SURSE DIVERSE]

**1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău […];

#23. ABRAMOVICI, Mauriciu 1918 Bucuresti  JM-13.254 DI-7

**1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou […]

*[CADRE PCR in MAI 352 Adam Mauriciu (Abramovici) 23.06.1918]

[…]#33. ADLER, Gheorghina Budapest 17.09.1913 Targu Jiu /Wapniarca / Grosulova […]

**49. ARDELEANU, Gherghina (n. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei, din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control, […]

#34. ADLER, Iosif Salonta Mare 25.09.1909 Targu Jiu / Wapniarca / Grosulova […]

**50. ARDELEANU, Iosif (n. József Demenyi (Demö) ADLER ) (26.X.1909 Salonta, Bihor – 1988 Bucureşti) – fost ilegalist, redactor în echipa iniţială de la Scânteia, iar apoi la Contemporanul, director în M.A.E. în mandatul Anei Pauker (1947-1951), director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei – organul de facto al cenzurii în presă,  […] membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.C.) al P.M.R. (1955-1960);

*Adler/Ardeleanu Iosif http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/224 Născut la data de: 25-09-1909, în loc. Salonta, jud. Bihor, Crişana -Etnia: evreu Membru din: 1936 […] 1934-1939                Definitiv    5 ani           Inchisoare […]               1941-1944  Lagăr Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo

[…] #36. ADORJAN, Gherghe Arad 02/08/1915  Buchenwald O.11/72 YO-04d  From Transilvania

**1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – […] evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 – 11 apr. 1945) […]; ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, […] ; după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. […] ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; […] […]; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana […];

#37. EIBENSHUTS, Mihai Bucuresti / JM-13.267 +EL-27 Forced Labor

**23. AIBENŞUTZ, Mihai (alias AIBĂNŞUŢ, n. EIBENSCHUTZ) –

după război încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta, Bihor; în martie 1948, utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului; ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.I. Lenin” Bucureşti al P.C.R./P.M.R. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti, cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”;[…].

[…]#41. AIZICOVICI, Nutza     Iasi JM-13.335 A-63 Work For Army

**1685. COSTIN, Valeriu (n. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M.A.I. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău; în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi, cu grad de comisar; ulterior comisar de miliţie până în 1950 […] […]#54. ALPERIN, Siegfried 1913 Bucuresti  JM-13.254 DI-2 Slave

**30. ALPERIN, Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei din nov. 1945 şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei, apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune,[…] […]#58. FEINBAUM, Sara Beltzi 05.05.1904 Wapniarca / Jugastru / CLAIMS LIST AR-77 Camp / Ghetto In Transnistria

*Fainhaim(Alterescu) Sara http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/722 Născută la data de: 10-11-1909, în loc. Soroca [?], jud. Soroca, Basarabia –  evreu 1928 A activat la Soroca. 1929            A activat la Bălţi. 1930 A activat la Iaşi şi Bucureşti. 12 ani închisoare Văcăreşti, Mislea, Deva, Dumbrăveni, Râmnicu Sărat, Caransebeş spionaj în favoarea URSS Lagăr- Caracal, Dumbrăveni, Vapniarca, Grosulovo, Tg. Jiu 1951 Lucra la Radiodifuziune, la redacţia emisiunilor externe.

**2872. ALTERESCU, Sara (n. Sara Moiseevna FAINBOIM) –evreică basarabeancă, fostă spioană în favoarea U.R.S.S. în perioada interbelică (condamnată în instanţă), deţinută împreună cu Ana Pauker […];

după război membru P.C.R./P.M.R. şi în anii ’50 şefă de lucrări (cumul) la catedra de marxism-leninism, Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Bucureşti […];

#59. ALTERESCU, Simion1921Bucuresti JM-13.254 DI-3a Slave Labor

**3034. ALTERESCU, A. Simion (n. Simon IERUSALIM, fiul lui Aron şi Clara) (3.V.1921 Constanţa – 1995 Israel) – teatrolog; redactor la România Liberă (1944-1946), secretar de redacţie la revista Lumea (1945-1946) şi la Radiodifuziune (1946-1947), redactor responsabil la Rampa (1946-1948), membru al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Teatrelor a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (din iunie 1948); inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor, la Direcţia Generală a Teatrelor (1948-1951); prim-redactor la Contemporanul (1948-1952); apoi la revista Teatrul în anii ‘50, responsabil ca reprezentant al partidului cu impunerea liniei dogmatice la revistă, […] exclus din partid în 1962 urmare a decoperirii legăturilor sale cu grupului implicat în jaful asupra maşinii Băncii de Stat a R.P.R. din 1959 […] emigrat în Israel în 1987, […];

[…]#61. Ambrus, Koloman Birth date: 24 Feb 1907 Birth place: Livadia   Memorial Archives https://memorial-archives.international/en/entities/show/55e22cfcc5606877b6365168

**1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) –colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. Banat-Timişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); […]respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”);

*[Doina Jela, Lexiconul Negru:  Ambrus Kolosek – căpitan de Securitate la Braşov. Prezent în nenumărate mărturii de închisoare şi în rapoarte ale Securităţii. Coordonator al acţiunilor de capturare a partizanilor din

munţi în primul deceniu de comunism]

#62. ANCEL, Smil 28 croitor Fundacul Pandur 5- Jews From Iasi (Jassy) Who Survived the Transports

*** 2.Ancei Jean [E vorba de Jean Ancel, actor major al al holocaustizarii ], fiul lui Smil şi Malvina, născut la data de 18 februarie 1940 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel,[…](2.679/2007.[…]

[…]#71. ARONOVICI, Matushei 1910 Bucuresti JM-13270 +DO-5 Forced Labor           

**1537 ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenent-colonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962); […] căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); […] dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.)

[…]#80. AVADANEI, Saul Iasi 1909 Targu Jiu / Romania, Wapniarca / Grosulova CLAIMS LIST AC-11 […]

**72. AVĂDANEI, Tudor (n. Saul ŞAPIRA) (n. 24.II.1909, Iaşi) – de profesie contabil, ilegalist (membru de partid din 1930), în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu […]; şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C.C. al P.C.R. (din 1945 până în 1960), apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice […]

Avădanei Saul/Tudor http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/344 […] – 1 an Inchisoare Galata Iaşi

[…]#98.AVRAM, Sloim Dorohoi 27  Moghilev O.11/99/B A-4a

**1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 […] […]#107. BACHER, Julius (dr.) Cernauti Ladajin / Trostinetz / Tulcin / Transnistria JM-11.462 BO-57

**79. BACHER, Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42);

[…]#113. BARASCH, Marcu Bucuresti JM-13.245 ST-17 Slave Labor

**92. BARASCH, Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite […];

#114. BARATH, Leon 1914  Bucuresti JM-13.254 DI-16 Slave Labor

**1094. RĂDULESCU, Leon (n. Leon BARAT) (n. 27 nov. 1914 Dangeni, BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.G.C.E. a M.I.C. […] […]#121. BARUCH, Filip 1916 Bucuresti  JM-13273 +AR-14 Forced Labor

**100. BARU, Filip-Iancu (n. Filip-Iancu BARUCH) (29.II.1916 Piteşti – 2007) […]) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova, cu grad de consilier diplomatic, […];

[…]#126. BECK, Fritz‘ 1919 Bucuresti  JM-13.254 DI-3a Slave Labor

**113. BECK, Fritz – după război inspector general adjunct în cadrul D.G.C.E. a M.I.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri

#127. BECK, Leon 1917 Bucuresti  JM-13.279 +EL-6 Forced Labor

**112. BECK, Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri […];

[…]#132. BENDITER, Ichil  Iasi 23 Wapniarca / Jugastru /O.11/99/B A-3c […]                 

**2883. BENDITER, Ichil (fiul lui Efraim şi Haia Perla (n. SCHWEMER)) (n. 20 iunie 1919) – fost ilegalist, internat în lagărul de muncă de la Vapniarka, după august 1944 co-proprietar (alături de Mihail Novicov) al tipografiei “Moldova liberă” din Iaşi şi funcţionar al Comisiei Interimare din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, membru de partid din 1945, ulterior profesor de marxism-leninism la Facultatea de Filosofie a Universităţii Iaşi […]; emigrat în 1983 în Israel; […]      

*Benditer Ischil http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/1515 Născut la data de: 20-06-1919, în loc. Iaşi, jud. Iaşi, Moldova – România […] 1940-1941 Definitiv 6 luni închisoare  […] 1940-1944  Internare Lagăr Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo, Tg. Jiu  

#133. ORENSTEIN, Janeta  Botoshani 12.03.1917  Caracal, Targu Jiu, Wapniarca /

**2884. BENDITER, Janeta (n. ORNSTEIN) (12.III.1917-1980) – soţia lui Ichil Benditer [v. supra], fostă deportată în Transnistria, după august 1944 redactor la ziarul “democrat” Opinia din Iaşi; membră de partid din 1944, profesoară la catedra de marxism-leninism a Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Iaşi (actuala U.A.I.C. Iaşi) (1948-1951, în 1949 cu grad de conferenţiar), […];

Orenstein-Benditer Janeta http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/2441   […] […]#144. BERCOVICI, David 1916  Bucuresti  JM-13.246 AR-8b

**108. BĂNESCU, David (n. David BERCOVICI) (14.I.1916 Bucureşti -14.II.1996, Bucureşti, cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist […]după 1990, şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România;

[…]#147. BERCOVICI, Fania 24  Soroca /Basarabia  JM-13.713 DO-31f

*[http://www.tribuna-basarabiei.ro/2010/09/secretele-istoriei-adevarul-despre.html  Tabel Despre evreii din Soroca, comunişti sau cei care au activat în diferite organizaţii comuniste  înainte precum şi în timpul Regimului sovietic 8.    Bercovici Fanea 24 ani]

#148. BERCOVICI, Asra Targu Jiu CLAIMS LIST AC-21 Camp / Ghetto In Transnistria

**3047. BERCOVICI, Israil (zis “Asra”) (1921 Botoşani – 1988 Bucureşti) – ilegalist; în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu  […]; în aprilie 1944, în Botoşaniul sub ocupaţie sovietică (cu primarul Carol Artbergher, alias Emil Ardeleanu, proclamând întregul judeţ “Republica Socialistă Sovietică Botoşani”, v. infra), […] , redactor-şef al redacţiei de limbă idiş la Radiodifuziune (1953-1956) […];

[…]#168. BERMAN, Harry 1917  Bucuresti  JM-13.250 b ST-26h

**1612. BOGDAN, Hary (n. Harry BERMAN, fiul lui Philip şi Rosa (n. Stark)) (n. 6.XI.1917 Bucureşti) […]– în 1957 colonel de Interne; şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.A.I. (1955-1960), ulterior şeful direcţiei tehnic-administrative, direcţia Spate din M.A.I.;  […] […]#171 BERNATH, Andrei Caracal / Wapniarca  CLAIMS LIST AC-24 Camp / Ghetto In Transnistria

*[Mircea Răcenu https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_R%C4%83ceanu  A fost fiu adoptiv al fostului ilegalist Grigore Răceanu şi fiu bun al Ilenei Bernat (Ilona Popp), o evreică, tatăl său natural fiind Andrei Bernath, comunist ilegalist şi erou al rezistenţei antifasciste, ucis în lagărul de la Râbniţa (în 1944) şi omagiat de Poşta Română printr-un timbru emis în 1945. Părinţii săi au deţinut după 1945 funcţii importante în PCR. A fost căsătorit cu Mioara Răceanu. A fost arestat la data de 31 ianuarie 1989 pentru colaborarea cu serviciile secrete americane. A fost judecat şi condamnat la moarte la 20 iulie 1989, pentru trădare şi spionaj şi achitat 11 ani mai târziu Mircea Răceanu, a fost eliberat din închisoare în 1990 şi a părăsit România la intervenţia ambasadorului SUA la Bucureşti, Alan Green jr […] ]

[…]#196. BLATT, Egon Brashov JM-13.281 +EL-18 Forced Labor  

#Egon BLATT Source Title: Cluj Children Survivors

**85. BALAŞ, Eugen (n. Egon BLATT , 7.VI.1922, Cluj, fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara), n. Hirsch) – adjunct al organizaţiei Cluj a P.C.d.R. (1944-1948), profesor de economie mondială la I.S.E.P. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. I. Lenin”, încadrat în M.A.E. în 1947 de către Ana Pauker, secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (1948-1949), după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M.A.E. (1949-1952), arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat), anchetat, eliberat în 1954, ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.P.R. (1955-1959); emigrat în 1966 în Israel, iar în 1967 stabilit în SUA, unde urmează o carieră universitară (matematică); […];

[…]#205. BLOCH, Sulamith       Cernauti 23 O.11/46 AR-1c

**274. CONSTANTINESCU, Sulamita (n. Şulămita BLOCH) (d. 1968) – soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu, fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. 1944); după război în centrala C.C. (unde fost, inter alia, dactilografă), apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker […] […]#219. BRAUNSTEIN, Berthold 1905 Iasi  JM-13.347 YS-8 Lawyer

**3694. BRAUNSTEIN, Berthold – după război judecător cauze penale la Tribunalul Iaşi […];

#220.  BRAUNSTEIN, Emanoil Bucuresti  Gaeshti  JM-13.451 AR-8d Slave Labor

**402. FLORESCU, Emanoil (n. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30), cu fişă personală în Arhivele Comintern […]; după război în presă, redactor la Lupta de clasă în anii ’60, apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri;[…] […]#232. BRODER, Zalman Botoshani 1914 Caracal /Targu Jiu / Wapniarca / Grosulova CLAIMS LIST AC-35 Ghetto In Transnistria

**199. BRODER, Zalman (alias Sandu) (01.04.1914 – 7.06.1978 România) – ilegalist, cu stagiu recunoscut din 1933; internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka, în Transnistria; activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 […] fiul său, Andrei, s-a stabilit în S.U.A. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising;

*Broder Zalman http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/586 Născut la data de: 01-04-1914, în loc. Botoşani, jud. Botoşani, Moldova – România Etnia: evreu […]  în 1932 două luni închisoare ispăşite la Botoşani 1934 4 luni Inchisoare Botoşani şi Galata-Iaşi 1936  1 an Inchisoare Botoşani şi Galata Internat în lagărele Caracal, Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo

[…]#238.BRUCHER, Iancu Bacau 01.03.1922 Transnistria CLAIMS LIST AC-35 Camp / Ghetto In Transnistria

*[cadre PCR in MAI 1798 Brucăr Iancu 01.03.1922]

*[Dictionarul Ofiterilor de penitenciar  BRUCĂR IANCU (JEAN) AVRAM, colonel, d.p. nr. 2166 (n. 1 mart. 1922, mun. Bacău,Naţionalitatea: evreiască. );[…]; concentrat la muncă obligatorie la Grădina pentru Trustul Sionist din strada Piscului, Bucureşti, şi la şantierul CFR Fierbinţi (iun.-dec. 1941); […] ; concentrat la muncă obligatorie la Grădina Centralei Evreilor din Bucureşti (iun.-6 sept. 1942). La data de 6 septembrie 1942 a fost arestat de Siguranţa din Bucureşti şi internat cu domiciliu forţat în lagărul de internaţi politic de la Vapniarca. În iunie 1943, lagărul s-a închis, iar deţinuţii politici au fost transferaţi în alte lagăre, ghetouri sau închisori. Brucăr Iancu a fost mutat la ghetoul de la Olgopol (6 sept. 1942-17 febr. 1944).[…] adjunct al şefului şi şef al Secţiei Culturale de Reconstrucţie la CC al TP şi CC al UTM (mai 1946-9 febr. 1949). În această funcţie a muncit la organizarea taberelor pentru pregătirea tinerilor agitatori pentru alegerile din toamna anului 1946 şi la înfiinţarea şantierelor de muncă ale tineretului de la liniile ferate Bucureşti-Craiova, Bumbeşti-Livezeni şi Salva-Vişeu; Viaductul Brebu, Uzinele de Fier din Hunedoara, Stadionul „Republicii”, conducta de gaz metan „Agnita-Botorca”, digul de la Lunca Prutului etc..[…][…] a fost încadrat în MAI în funcţia de adjunct al şefului Secţiei UTM din Direcţia Generală Politică din MAI (9 febr.-sept. 1949); […]; şef al Secţiei Politice din Brigada 1 Securitate Bucureşti (oct. 1951-apr. 1952).  […] locţiitor politic al Regimentului 1 Pază Bucureşti (apr. 1952-iun. 1953), fiind apoi locţiitor al comandantului formaţiunii 0722 Constanţa/Centrul de Coordonare Constanţa (iun.-oct.1953). După oprirea lucrărilor la Canalul Dunăre-Marea Neagră şi desfiinţarea acestui centru, a fost transferat în funcţia de şef al Biroului Regim din Serviciul Pază şi Regim al DLCM (oct. 1953-apr. 1954); […]  şef al Serviciului Pază şi Regim din DLCM/DPLC/ DGPCM (15 apr. 1954-1 ian. 1956 şi 25 iul. 1957-1 mart. 1960). […] După ce a lucrat 10 ani în MAI, Direcţia Cadre a MAI a ajuns la concluzia că ofiţerul nu mai prezintă încredere şi a propus, printr-un referat de cadre, trecerea în  rezervă a acestuia, pe motiv că în tinereţe a făcut parte din organizaţia sionistă de tineret „Haşomer Haţair” şi pentru că avea prea multe rude în SUA şi Israel:[…] Grade succesive: căpitan (febr. 1949); maior (dec. 1949); locotenent-colonel (1954); colonel (1958).[…]

#239. BRUCKER, Saul 1916 Bucuresti JM-13.254 DI-18a Slave Labor

**202. BRUCAN, Silviu (n. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”), fiul lui Adolf şi Ethel (Etty)) 18.I.1916 Bucureşti – 14.IX.2006 Bucureşti) – ilegalist, după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50), cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare, acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da, nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”; ambasador la Washington (1956-1962); vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966); diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. Constantinescu, I. Chişinevschi şi apoi L. Răutu; marginalizat în anii ’80, aflat în atenţia U.M. 0110 (“anti-KGB”); cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (1955); după 1989, “eminenţa cenuşie” a F.S.N.-C.P.U.N. şi orchestrator al înfiinţării G.D.S., respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989;

*[B/247 3282 Idem, Brucan Silviu – Saul (n. 18 ian. 1916).-1944]

#240. BUCHMANN, Marcu 18 [?] muncitor Ceatatea Mică 1 5  2-  Jews From Iasi (Jassy) Who Survived the Transports 

**2759. MIHĂILEANU, Ion (n. Mordha “Marcu” BUCHMAN) (n. 1.VII.1921 Iaşi) –membru U.T.C. din 1945 şi P.C.R din 1946; după august 1944 redactor responsabil la Tânărul muncitor, membru al activului central al C.C. al U.T.M. (din 1948); asistent la catedra de limbă română a Facultăţii de Fiklosofie a Universităţii Bucureşti (din anul universitar 1948/1949); din 1951 redactor responsabil adjunct la Scânteia Tineretului, ulterior redactor şef adjunct la Contemporanul timp de două deceni (’50-’70), ocazional scenarist şi traducător; tatăl regizorului Radu Mihăileanu, stabilit în 1980 în Franţa (via Israel); […];

#241. SPERER, Mira Cernauti  Bershad/ Balta JM-11.464 AR-2i .

*[Cadre PCR in MAI 338 Bucicov Mira (Sperer) 25.12.1921]

**1632. BUCICOV, Maria (n. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951, soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) […];

#242. BUGHICI, Simon Davud Iasi 1914 Caracal /Targu Jiu /Wapniarca /Grosulova CL.LIST AC-36  Camp / Ghetto In Transnistria

**210. BUGHICI, Simion (n. Simon MOISE, fiul lui Moritz Moise, zis “Bughici”, şi Raşela (n. Nachmanovici)) (14/25.XII.1914 Iaşi – 1.II.1997 Bucureşti) – […]cu dosar personal în Arhivele Comintern […]; după 1944 membru supleant, apoi cu drepturi depline al C.C. al P.M.R. (1948-1950, 1950-1955-1965); ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952), ministru de Externe (1952-195558), vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957), şeful Secţiei Bunuri de Consum, Comerţ şi Cooperaţie (i.e. direcţia economică a Comitetului) a C.C. al P.M.R. (1957-1965), preşedinte CENTROCOOP (1968-1969), ministru al Industriei Alimentare (1969), vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974), deputat M.A.N (mandate succesive între 1948 şi 1975, inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M.A.N. între 1957 şi 1961), […];

[…]#244. ABRAMOVICI, Sure Sali Cernauti / Bucovina JM-11.342 NT-1j List Of Declarations

#BUIUM, Shura Botoshani 1918 Targu Jiu /Wapniarca /  Grosulova  CLAIMS LIST AC-36 Camp / Ghetto In Transnistria

[ cadre PCR in MAI 88. Buium Sura 06-07-1918 Botoşani, jud. Botoşani evreu 1938 ]

*Buium/Abramovici Sura/Sali  http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/612 Născută la data de: 06-07-1918, în loc. Botoşani, jud. Botoşani, Moldova – România Etnia: evreu 1937-1940 A activat la Botoşani. 1940-1941 1 an închisoare Inchisoare Dumbrăveni, Alba Iulia Arestată odată cu toată conducerea UTCdR Botoşani, sept. 1940 1941 Lagăr  Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo 1951 Era asistent la şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu”.

***83.Segal Miriam, fiica lui Abramovici Gherşin şi Sura, născută la data de 14 iunie 1939 în localitatea Botoşani, judeţul Botoşani, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, […] (Dosar nr. 2.200/RD/2007)

***11.Coter Rica, fiica lui Abramovici Gherşin şi Sura, născută la data de 3 martie 1946 în localitatea Botoşani, judeţul Botoşani, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, […]

[…]#256. CASTER, Sergiu O.11/40 AC-2 Pupil

**222. CASTER, Sergiu (în unele documente din arhiva U.T.C. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu, viitoarea soţie a lui Iliescu), ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C.C. al U.T.M […] din 1967 în conducerea CEPECA […] ;

[…]#261. CERNEA, Mihail  Bucuresti JM-13.247 AR-6 Slave Labor

#victims USHMM Michael Cernea Sex: Male Date of Birth: 14 Oct 1931 Place of Birth: Balti (Romania) […] Jewish Survivor Notes:  […] Oral history interview with Michael M. Cernea  URL: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516911

**2901. CERNEA, Mihail(n. Moshe CATZ, fiul lui Marcu-Leib şi Seindel (n. Faerstein)) (n. 14.X.1931 Iaşi) –sociolog, membru de partid, cadru didactic la “Academia ‘Ştefan Gheorghiu’” […] cercetător şi şef de sector (1962-1973) în cadrul Institutului de Filozofie al Academiei R.S.R., angajat în 1974 de Banca Mondială (probabil după emigrarea via Israel); membru corespondent al Academiei Române (din 1991); autor şi coautor al lucrărilor Lupta dintre materialism şi idealism în istoria filozofiei din România: activitatea P.M.R. de răspândire a filozofiei marxist-leniniste în ţara noastră (1963), Despre dialectica construirii socialismului (1964), Socialismul şi progresul (1967), […] activ în S.U.A. ca sociolog şi antropolog, sub numele “Michael M. Cernea”;

#262. Harap, Bela-Adalbert  Birth date: 20 Sep 1912  Birth place: Budapest […] Source: [Index to the Visual History Archive o f Holocaust oral testimonies from the USC Shoah Foundation Institute]   

**555. HARAP, Adalbert (n. Adalbert CHARAP; 1912, jud. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare;

după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946, apoi chiar preşedinte al tribunalului; secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B.I.R.E. 16 (25 mai 1948: 6); din 1948 membru al Consiliului de Administraţie, iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei […] ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului, Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej; până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere;[…];

[…]#277 CIORTAN, Ganriel Bucuresti 1915 O.11/124 CO-2D

**1660. CIORTAN, Gabriel (n. FELDMANN) (n. 15.V.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei […];

#278. KATZ, Beniamin Bucuresti 29.03.1920 Targu Jiu CLAIMS LIST SH-133 Camp / Ghetto In Transnistria

*http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/853 Katz/Câmpeanu Beniamin/Pavel  Născut la data de: 29-03-1920, în Bucureşti, Etnia: evreu

1935 devine membru UTCdR. 1935-1936 Membru în fracţiunea comunistă din tineretul socialist. 1938                 Este membru în biroul organizaţiei de elevi din Bucureşti. 1940 Membru în biroul UTCdR din Sectorul II Negru al Bucureştiului. 1940 Arest preventiv.1941  Definitiv 25 de ani închisoare  Inchisoare Caransebeş .1941 Internare  Lagăr

**2899. CÂMPEANU, Pavel (n. Benjamin KATZ) (29.II.1920 Bucureşti – 18.XI.2003 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.T.C. din 1935), fost coleg de celulă cu N. Ceauşescu (în 1941 la Jilava, din 1942 la Caransebeş), amic al lui Silviu Brucan; după război activist al secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. şi conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1955), doctor în ştiinţe sociale (titlul obţinut la “A.A. Jdanov”), coordonator al teatrului radiofonic (1960-1967), apoi şef al Oficiului de studii şi sondaje al Radioteleviziunii (1967-1980), până când cade în dizgraţia regimului urmare a emigrării fiului său, Gheorghe Florescu (stabilit la New York, apoi la Washington, via Israel) […] după 1989 profesor de jurnalism şi ştiinţe politice, analist şi publicist […] membru fondator al G.D.S.; fiul său, Gheorghe, s-a căsătorit cu Olga Bogdan (fostă Bănulescu-Bogdan, fiica ambasadorului Corneliu Bogdan şi a Emiliei, n. Milco), ambii locuind în S.U.A., Gheorghe fiind unul din cei care în 2010 i-au acuzat prompt de antisemitism pe Ion Cristoiu şi Eugenia Vodă; fiica sa, Vera Câmpeanu (căs. cu artistul plastic şi profesorul Nicolae Şapte frati de la Universitatea Naţională de Arte, împreună cu care are o fiică, Nadia, căs. Mekina), este membru în conducerea Fundaţiei Accept şi militantă a drepturilor homosexualilor;

#279.  KRANZDORF, JACOB  Birth date: 26 Dec 1904 Source: 3.2.1.4 CM/1 Files originating in Switzerland    

**246. CLEJAN, L. Bucur (n. Jakob LAUB KRANZDORF, fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26.XII.1904 România – 15.I.1975 Shanghai, China) – ilegalist, cu fişă personală în Arhivele Comintern […]; medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939), din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia, Gizela, care va muri în 1943); în 1947 încadrat prin decret regal, pentru merite antifasciste, ca maior medic (r.) în Forţele Armate […]; repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei, […] din 1972 din nou în China, unde moare în 1975, fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai […]

K/143 1001 Idem, Kranzdorf (Clejan Bucur) Iacob Laub (n. 26 dec. 1904).

#280. KRANSDORF, Nathan Bucuresti 1911 Bucuresti JM-13.237 AR-27a Slave Labor

**248. CLEJAN, Samuel (n. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF, zis “Mache”, fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7.III.1911 Bucureşti – 1983) – fratele lui Bucur Clejan […]; integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948), apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist; […];

#281. TAUBERG, Saly Iasi 21.10.1914 Targu Jiu CLAIMS LIST YO-254 Camp / Ghetto In Transnistria

**247. CLEJAN, Sali (n. Sally TAUBERG, căs. KRANZDORF, zisă “Rica”) (n. 21.10.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur; […] referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50; implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50, […];

*http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/1304Tauberg-Klausclarf(Clejan) Sali Născută la data de: 21-10-1917, în loc. Vlădeni, jud. IaşiEtnia: evreu […]

1941 Internare câteva luni  1941 Arestată împreună cu Iosif Chişinevschi, Teohari Georgescu, Melita Apostol. 1944 Arest preventiv 1951 lucra la Comisia Controlului de Partid.

[…]#288 COGAN, Isac Orhei 1906  Caracal /Targu Jiu / Wapniarca / Grosulova CLAIMS LIST AC-50 Camp / Ghetto In Transnistria

**256. COGAN, Isac (zis “Jean”) (6.V.1906 Orhei – 23.I.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A, an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu), cu stagiu recunoscut din 1934; după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic, în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”, […] […]#297. COHN, Bernhard Bucuresti  JM-11.207 CO-48 Expeditor

**1664. COHN, Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei, repartizat pentru misiuni de Siguranţă[…];

**2051. KOHN, Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D.R.S.P. Bucureşti  […];

[…]#302. COHN, Hillel Cluj 1891 Caracal CLAIMS LIST AC-51 Camp / Ghetto In Transnistria

**724. KOHN, Hillel (26.VI.1891 – 1972; Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”, din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P.C.d.R.), autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc, […]conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord, între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste; din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P.C.R.; profesor universitar de economie politică  […];

*Kohn Hillel http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/979 Născut la data de: 26-06-1891, în loc. Cluj, România Etnia: român […?] […]

1940           Internare Lagăr Caracal  Alături de alţi comunişti din Ardeal. 1941-1942  Arest preventiv Inchisoare  Someşeni, Budapesta  1942  Definitiv

temniţă grea pe viaţă   Inchisoare 1944-1945  Internare  Lagăr Dachau, Buchenwald  

[…]#311.COHN, Moise Constantza JM-13.245 ST-24 Slave Labor

**280. CORNEA, Moise (n. Moise Leib COHN) (n. 8.V.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S.C.S. “Romcereal” […];

[…]#314.COHN, Paul 1923 Bucuresti JM-13.254 DI-18a Slave Labor

**281. CORNEA, Paul (n. Paul COHN, fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. 3.XI.1923, Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar; în realitatea obscurată membru U.T.C. din 1942 şi al P.C.R. din decembrie 1944; după 1945 redactor ocazional la Scânteia, consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947); secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954); participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15); redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U.T.M. (în 1951), iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci, Pavel Câmpeanu, etc.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti; director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (1953-1957), şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965), ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C.I. Parhon” din Bucureşti, profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. Simionescu 2005), iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste; după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii, secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996); multiplu decorat de autorităţile comuniste; încă în viaţă în Bucureşti în 2011; tatăl lui Octav Cornea (matematician, în prezent în S.U.A.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea;

[…]#333. CORNĂŢEANU EUGEN căpitan, d.p. nr. 3573 (n. 2 dec.1907, com. Brezoi, jud. Vâlcea). Naţionalitatea: evreiască. La 31 decembrie 1941, din cauza legilor rasiale, a fost concediat de la firma „Terra-Color”, printr-o decizie a Ministerului Muncii; a fost concentrat în detaşamentele de muncă obligatorie: Spitalul Militar 0350, depozitul de lemne Grozăveşti, Grădina Ciurel şi APACA (1942-23 aug. 1944). În 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială a Capitalei la două luni de zile închisoare, pentru neprezentarea la timp la munca obligatorie.

*[Alte citate din Dictionarul Ofiterilor de penitenciar:[…] secretar al Comitetului Antifascist din Sectorul II Negru al Capitalei şi membru în Secretariatul Capitalei al Comitetului Naţional Antifascist (1933); […] membru PCR din 1945;[…]. În campania electorală din 1946 a fost ales secretar al Blocului Partidelor Democratice din Sectorul II Negru al Capitalei (iun.-nov. 1946); […] În iunie 1949, Biroul Organizaţiei de Partid a Capitalei îl împuternicea pentru recrutarea forţei de muncă necesare lucrărilor la Canalul Dunăre- -Marea Neagră. A fost şef al Serviciului Administrativ din Direcţia Generală a Lucrărilor Canalului Dunăre-Marea Neagră şi director adjunct la Direcţia Regională Cernavodă, din aceeaşi direcţie (1 iul. 1949-iul. 1950); a fost transferat, la 25 iulie 1950, din Direcţia Generală a Lucrărilor Canalului în funcţia de şef al Serviciului Administrativ la Întreprinderea Economică de Stat „Munca Exterioară” Constanţa (25 iul.-23 oct. 1950); şef al Serviciului Construcţii şi Domenii din DGP (23 oct. 1950-4 apr. 1951); şeful Serviciului Producţie din Direcţia Pază şi Regim a DGPCUM (4 apr. 1951-16 iul. 1953); comandant la Colonia de Muncă Peninsula/formaţiunea 0841 (17 iul. 1953-dec. 1954).După desfiinţarea formaţiunii 0841 Peninsula, a fost numit în funcţia de comandant al Coloniei de Muncă Poarta Albă/formaţiunea 0893 (ian. 1955-30 iun. 1956).[…] A fost referent tehnic, economist principal şi şef al Biroului Colonii de Muncă din Direcţia Economică din DGPCM (1 iul. 1956-1 iun. 1958); şef al Secţiei Prestări Servicii din Serviciul Financiar al DGPCM (1 iun. 1958-28 febr. 1960). La 1 martie 1960 i s-a desfăcut contractul de muncă în urma reducerilor de efective. În 1985 a emigrat în Israel.Grade succesive: locotenent-major (1 iul. 1951); căpitan (21 aug. 1954).

**1678. CORNĂŢEANU, Eugen(n. Jenö KRONSTEIN263) (2.XII.1907 Brezoiu, Vâlcea – (22.VI.?)1953) -colonel de Securitate (în 1953); iniţial ofiţer la D.R.S.P. Oradea (1948-1950), implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş, apoi prezent în Direcţia Penitenciare, iniţial la penitenciarul Aiud, iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş, sinucis în 1953; [Informaţie infirmată mai sus]

#334. CORNISHTEANU, Paul 1901 Bucuresti JM-13264 +AR-28 Forced Labor

**284. CORNIŞTEANU, Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei […]; în oct. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.G.P.[…] ; în iunie 1948, ca inspector de poliţie, delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D.G.P., în locul lui Pavel Cristescu […]; ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative […]; tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu, în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova;

[…]#343.  KREMER, Leia Cernauti 1919 Wapniarca / North Transnistria, Grosulovo CLAIMS LIST AR-140

**3906. CREMER, Leia – pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii, care trebuie să rămână în România” [poziţia 72], listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş […];

[…]#345. CRISAN KIRSCHEN, M. Ionel Braila 08.03.1911 Wapniarca / Jugastru /  CLAIMS LIST AR-60 Camp / Ghetto In Transnistria

**2905. CRIŞAN, Ionel (n. Ionel KIRSCHEN) (7.I.1911 Brăila – 20.XI.1988 România) –membru de partid din 1944, fost şofer al Anei Pauker […], în ianuarie 1948 încadrat în centrala M.A.E. cu rang de consilier de legaţie, ulterior instalat de Mihail Roller director adjunct al Bibliotecii Academiei R.P.R.; adjunctul lui Barbu Lăzăreanu […]; emigrat în Israel, ulterior stabilit în Brazilia;[…]; probabilă identitate cu a.) “Ionel Crişan” – condamnat pentru activitate comunistă, în sept. 1942 […];

[…]#352. CROITORU, Simon  din Bucureşti General Florescu 6

**1691. CROITORU, Simion- din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Circa 12 Poliţie […] […]#364.  CZELLER, Ludovic Hungaria 24.07.1896 Caracal / Romania CLAIMS LIST AR-62 Camp / Ghetto In Transnistria

**1695. CZELLER, Ludovic (n. Lajos, cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller, respectiv Cseller) (n. 24.VII.1896 Ciocaia, Bihor – d. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon; după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet, în sept. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948), apoi locotenent-colonel, director al D.R.S.P. Oradea din 1948, participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş, ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.G.S.P.; trecut în rezervă în 1950; sinucis după epurarea Anei Pauker […]

*[Dictionarul Ofiterilor de penitenciar ZELLER LUDOVIC, locotenent-colonel, d.p. nr. 1313 (n. 24 iul. 1896, Kismarja, Ungaria; s-a sinucis la 3 iunie 1952). Naţionalitatea: maghiară […?] Din anul 1919 până în 1920 a participat la organizarea Regimentului 4 al Armatei Roşii ungare, unde a fost comandant de companie, apoi comisar al Tribunalului Revoluţionar al unui batalion din Regimentul 4. După colapsul Republicii Sovietice Ungare, a fost internat în Abony şi Néregyáza, de unde, la 1 ianuarie 1920, a evadat.[…] În 1940 a fost internat în lagărul de la Caracal, iar după dictatul de la Viena s-a întors la Oradea […] Numele său este legat direct de aplicarea „reeducării” din Piteşti, Gherla, Târgşor etc. El tria deţinuţii, trimitea loturile în diferite penitenciare din ţară, mai ales la Canal. El împreună cu Iosif Nemeş sau Tudor Sepeanu erau „oamenii de teren” implicaţi direct în evenimentele „reeducării”]

#365 CZITRON, Ladislau Salaj 1911 Wapniarca / Jugastru CLAIMS LIST AR-62 Camp / Ghetto In Transnistria

**3932. CZITRON, Ladislau (în unele documente Czitrom”) – ilegalist, combatant în războiul civil din Spania, sub porecla “Mexic” (Sugarman, f.a., p. 108); […] în 1945 era director al Băncii Generale de Credit din Bucureşti […];

[]#394. DEUTSCH, Emeric Arad 23.4.1913 Wapniarca [] CLAIMS LIST YA-67

(#A: ACEASTA ESTE  FORMA EXTRASELOR DIN BAZA DE REVENDICARI  „Claims Conference, Romania”, accesibilă prin  https://www.jewishgen.org;  indiciile probabilei identităţi fiind subliniate)

**318. DEUTSCH, Emeric (3.IV.1913 Ciuc – [])vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat [];

[]#399. DONATH, Pavel Arad 1900 Wapniarca [] CLAIMS LIST YA-69

**327. DONATH, I. Pavel [] – fost ilegalist [] director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”, apoi director al firmei “Prod Export”[] []#406. DULBERGHER, Misu Tecuci 16.01.1909 Targu Jiu [] CLAIMS AR-71[]

**1730. DULGHERU, “Mihail” (n. Mişu DULBERGER) (16.I.1909 Tecuci – 2002 Canada)[] –colonel de Securitate;[] şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.G.S.P. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu [] []#416. EDELSTEIN, Sami Galatz JM-11.207 MI-16b Expeditor

**342. EDELSTEIN, H. Samy (n. 3.XII.1911 Galaţi) –[] director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” [] arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M.C.E. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale [] []#419. EINHORN, Wilhelm 2 Mar 1911  [] persons of United Nations and other foreigners, German Jews and stateless persons; American Zone; Bavaria, Hesse []

*[cadre PCR in MAI 535 Einhorn Vilhelm 02.03.1911]

*Einhorm Wilhelm http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/2167 02-03-1911 Etnia:evreu [] [*B: FORMA EXTRASELOR DIN FIŞELE ILEGALIŞTILOR ACCESIBILE ONLINE]

**1736. EINHORN, Wilhelm [] (n. 2.III.1911 Cojocna, Cluj) [] combatant în Spania  [] membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941),[] locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.G.S.P.[]; locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii [];

[]#423. ELIAS, Alexandru Bucuresti 1925 Targu Jiu CLAIMS LIST AR-73[]

**4080. ELIAS, Alexandru (n. 1925) –[] fost ilegalist şi membru P.C.R., decorat [] în 2009 de către preşedintele Băsescu în calitate de membru al “comisiei Elie Wiesel”;

*Elias George-Alexandru http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/2188 [] 23-11-1925,[] Jilava, Văcăreşti []Tg. Jiu. []20 de ani muncă silnică [] Graţiat în mai 1944.[]

[]#447. FEINBAUM, Sara Beltzi 05.05.1904 Wapniarca [] CLAIMS LIST AR-77[]

**2872. ALTERESCU, Sara [] –fostă spioană în favoarea U.R.S.S. în perioada interbelică (condamnată în instanţă), deţinută împreună cu Ana Pauker,[] []#474. FELIX, Ida Iasi Targu Jiu Wapniarca [] CLAIMS LIST EL-79

**376. FELIX, H. Ida [] (n. 28.VII.1908, Iaşi) – ilegalistă, [] membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe [] []#478. JUNIS FILIP, Aurel Bucuresti JM-11.221 TA-50G Expeditor

**1781. FILIP, V. Aurel (n. GLANZSTEIN) – general M.A.I. [] în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei [];

[]#485. FISCHEL, Simion Harlau Botoshani 1903 Targu Jiu CLAIMS LIST EL-81[]

**1786. FISCHEL, Simion [] (n. 17.IV.1903, Botoşani) -şef de birou în cadrul Siguranţei, apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P.[]

[]#491. FISCHER, Iancu1923 Bucuresti JM-13.254 DI-3b Slave Labor

*”IANCU FISCHER. 4.dec.1923 []Din 1990, este si membru in Senatul Universităţii. Din 1997–presedinte al Consiliului National de Aprobare a Manualelor.”.

[]#508. FREIFELD, EMIL   Birth date: 5 May 1925  [Hungarian Jewish Victims]

**4253. FREIFELD, Emil (1926 – 8.VI.2008, Bucureşti) –[]procuror la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie [];

[]#518. FRIDLENDER, Eugen 33 Olgopol / Balta /Vapnjarca / M39/37 AR-1c []          

**1812 FRIEDLÄNDER, Eugen []; inspector în cadrul D.G.C.E. a M.I.C.; din 1948 în Securitate, unde avansează succesiv până la gradul de maior; []

[]#520. FRIEDMAN, Hana 1919 Targu Jiu Grosulova CLAIMS LIST TA-85 []

**1209. BUGHICI, Ana (n. Hana FRIEDMAN [] (1919 România – 2009 Petah Tikva, Israel) – [] ilegalistă; [] în M.A.E [] promovată director administrativ adjunct; []

[]#546. GABOR, Conradt [] Moghilev JM-11.155b AR-34c Deported From Suceava

**1833. GABOR, “Orest” (n. Conrad GABOR) –şeful poliţiei oraşului Suceava []

[]#547. GAL, Ernest    Oradea 04/04/1917 Buchenwald O.11/72 YO-04a           []

**2927. GÁLL, E. Ernö ([] “Ernest”) (4.IV.1917 Oradea – []din 1948 conferenţiar (filosofie marxistă, ulterior sociologie) şi prorector al universităţii “Bolyai” din Cluj [];

[]#570. GENAD, Eugen Blaj 1908 Targu Jiu Wapniarca CLAIMS LIST AC-90

**447.GENAD, N. Eugen –[]ilegalist  [] director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov), apoi Constanţa []; consilier juridic la Procuratura Generală a R.P.R, [];

[]#588. GLASER, Edwil1904 Bucuresti JM-13.254 DI-2 Slave Labor

            2930. GLASER, Edwin [] – jurist []consilier de legaţie în centrala M.A.E. []  

[]#598. GOLDBERGER, Fanny  Bucureşti  3 2642 RG-31.004M.0011.00001264.jpg

**GOLDBERGER, Fani (26.XII.1913 [])-soţia lui Nicolae Goldberger;ilegalistă [], şefa cancelariei C.C. al P.M.R.[], ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă,[].;

[]#599. GOLDBERGER, Nicolae Somesh Odorhei 1904 Targu Jiu /Wapniarca []

**470. GOLDBERGER, Nicolae[] (1.V.1904 Someş-Odorhei, Sălaj []) –[]ilegalist []; acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent, [] şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.M.R. []; şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950); []

*Goldbergher Nicolae http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/4756  []

[]#634. GOLDSTEIN, Lupu Leova Panicu Putne 1899 Caracal Targu Jiu []

**4476. GOLDSTEIN, Lupu (1899-1955) –fratele notoriului terorist Max Goldstein , [] militant comunist, privilegiat al sistemului după august 1944 []

[]#663. GRIMBERG, Iosif 29 Jew 484 Security Measure (Teis camp) []

*Grünberg /Zaharia Iosif/Ilie  http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/3340 [] 1935-1940 Bucureşti             Responsabil cu apariţia „Scînteii“ ilegale,; [] Jilava, Văcăreşti [].

**1479. ZAHARIA, Ilie (n. Iuju GRUMBERG) [] (n. 1912) –ilegalist, combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză,[]  secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948), []funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953)[] emigrat în Israel, apoi stabilit în SUA; []

[]#668. GRUENBERG, Maier  Birth date: 1902  [] Bucharest Jewish Gazette []1942

524. GRÜNBERG, Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general [] la Canalul Dunăre – Marea Neagră [];

669. GRIMBERG, Marcel Dorohoi JM-11.309 YO-8I

**1883. GRUIA, Manea (n. Marcel GRÜNBERG) []–  comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău, apoi ofiţer de Securitate [] la Serviciul Judeţean Bacău [] , căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii []

[]#691. GROSSMAN, Ana Suceava Moghilev JM-11.155a ST-5k  GROSMAN, Ani Bucureşti 3 5 RG-31.004M.001 []

*Grossman (Toma) Ana http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/3333 09-10-1912,[]

**1393. TOMA, Ana(n. Ana GROSMAN []) (9.X.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) -soţia lui Sorin Toma [], ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko, alias Gheorghe Pintilie, iar apoi cu Constantin Pârvulescu; [] secretara particulară a Anei Pauker; [] ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe [] locţiitor [] al ministrului Comerţului Exterior, apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965),[];

[]#704. 150 Gutman Mendel contingent 1939 Brăila Detaşamentul Diguri

896. GUTMAN, Mendel – [] comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila[];

[]#711. IVANEIR HABER, Strul 16.9.1909 Wapniarca  []CLAIMS LIST SH-129

*Haber Ivanier http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/3354 16-09-1909  []Lagăr  Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo []10 ani închisoare Inchisoare       Iaşi, Doftana, Caransebeş []1951 Era ministru adjunct la Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei şi Celulozei.

[]#720. HAIMOVICI, Haim M. Bucureşti 3 2056 RG-31.004M.0011.00001220.jpg

**1910. HAIMOVICI, Haim– (d. IV.2005, Bucureşti) – comisar-ajutor de poliţie în D.P.S.; []  căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa, [];

[]#733. Lazăr Haltervagner Residence: 19 Sep 1940 Griviţa []

**1912. HALTENWAGNER, “Lenin” Lazăr[] – ilegalist, în atenţia Siguranţei []; în D.P.S. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor []; ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.G.S.P. (1948-1952) [];

[]#767. HERSHCOVICI, Igor 1924 Bucuresti JM-13.254 DI-7 Slave Labor

**2398. SEVIANU, Igor (n. Igor HERŞCOVICI,[]) (31.X.1924-18.II.1960) – membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.P.R. la 28 iulie 1959; [];

[]#795. HIRSCH, Ludovic Alesd Bihor 20.01.1918 Targu Jiu CLAIMS LIST NT-115

* Caiete CNSAS 13/2014,  Ludovic S. Haiducu (Hirsch):[] Anterior: locţiitor al şefului Serviciului 1 din Direcţia a VIII-a Tehnică [] şi şef secţie în Aparatul Central D.G.S.P.

*[Urmaşul său fiind: „Matei Pavel Haiducu (n. Matei Pavel Hirsch [])a aparţinut de „Direcţia Informaţii Externe” a Securităţii. [] a primit un ordin de la şeful său, generalul Nicolae Pleşiţă, să-i asasineze pe Virgil Tănase şi Paul Goma]

[]#796.  Májer Hirsch Date of Birth:1 Jan 1922 Place of Birth:Kolozsvár [] 

**1940. HIDA, Tibor/Tiberiu(n. Mayer HIRSCH [] colonel, locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D.G.S.P. [] şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a; []

[]#799. Boris Holban  [] 20 Apr 1908 Place of Birth: Kukavka [] Resistance Group(s):Francs-Tireurs et Partisans Persecution [] Paris Interview Length:01:45:36 []

*Bruhman /Holban Boris http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/3306 20-04-1908, în loc. Cucanca  [] inchisoare Bălţi, Chişinău, Doftana [] Sibiu []lagărul [] de la Metz.[] 

**1948. HOLBAN, Boris(n. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean, ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern [] ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze;[]ulterior colonel, şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei []; în centrala M.A.E.  [] şeful serviciului de cadre al M.Ap.N;[];

[]#800. HOLINGER, Isidor  Baia / Romania    JM-13.338 DO-9 Slave Labor

**1951. HOLLINGER, Isidor [] (n. 1.XII.1920 Suceava –[]) maior la Direcţia I a Securităţii [],locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D.G.S.S. [] ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa []

[]#821. IACOBOVICI, Andrei Odorhei 26.12.1906 Targu Jiu CLAIMS NT-120 []         

**635. IACOBOVICI, B. Andrei(26.XII.1906, Orhei – []) director general în Ministerul Construcţiilor [] directorul general al [] (C.S.C.A.S.)[];

*          Iacobovici Andrei http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/3590 26-12-1906, în loc. CAdaciu Etnia: evreu []   25 de ani muncă silnică Inchisoare Caransebeş []               

[]#833. IANCU, David Serbeshti Neamtz 06.07.1910 Iasi JM-13.347 YS-12c

**643. IANCU, David (1910 – 15.V.1990 Bucureşti) ilegalist; cu fişă personală în Arhivele Comintern []  medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze []), apoi în Myanmar/Birmania [] ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M.Ap.N. []

[]#848. IONESCU, ConstantinBucuresti Targu Jiu CLAIMS LIST NT-124 []

**2947. IONESCU-GULIAN, Constantin Henri (22.IV.1914 Bucureşti – [] profesor universitar [] de filosofie marxistă [] director al Institutului de Filosofie al Academiei [] membru titular al Academiei.[] în prezidiul Academiei [] “Ştefan Gheorghiu” [];

[]#853. IOSEPOVICI, Marcu  1923    Bucuresti JM-13.254 DI-18b []

**3120. ILIEŞIU, Mirel (n. Marcu IOSIPOVICI []) (18.X.1923 Bucureşti– []regizor responsabil al filmărilor lui Gheorghiu-Dej şi al altor materiale de propagandă [];

[]#857. ISCOVESCU, Jenica 1924 Bucuresti JM-13.278 +EL-11 Forced Labor

Dictionarul Ofiterilor de penitenciar: ISCOVESCU CAROL JENICĂ, [] (n. 21 mai 1924 []). Naţionalitatea: evreiascã. [] a fost arestat de Poliţia Legionarã şi încarcerat la Siguranţã timp de câteva zile, pentru activitate comunistã. [] lucrãtor de cadre la Secţia Cadre din Direcţia Generalã a Lucrãrilor Canalului Dunãre-Marea Neagrã[]

[]#861. ISER, Eli 1905 Iasi / Romania   JM-13.347 YS-8 Lawyer

**4860. IS(S)ER, Eli -după război judecător la Judecătoria Iaşi []

[]#875. JÄGENDORF, Siegfried  Ing. Moguilev 1 RG-31.004M.0003.00002710.jpg

**4892. JÄGENDORF, Siegfried [] preşedinte al comitetului evreilor din Moghilev []

#876. Deportari  IUCLEA, Avram Darabani Tropova Lucrări indiguire Brăila

**1999. JUCLEA, I. Avram (n. 16.I.1917 Dărăbani) []– la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ [] şeful biroului Anchete Penale [] la Biroul de Securitate din Huşi, până în 1950, când este [] condamnat pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei

#877. JURIM, Heinrich 1912   Cernauti / Bucovina JM-13.254 YA-49 Slave Labor

* „Jurim Alexandru [] director Direcţia X Administraţie, Secretariat şi Cifru [] condamnaţi de Tribunalul Suprem ([] lt.-col. Jurim 8 ani []Penitenciarul Râmnicu Sărat []”

***       4.JURIM ALEXANDRU-CONSTANTIN, fiul lui Jurim Henric-Sandu şi Maria-Tereza,[] cetăţean american, cu domiciliul actual în S.U.A., [] (2943/2005)

[]#911. KATZ, I. Simon1914    str. Ştefan Mihăileanu 1 bis munci 1942 Bucuresti

** 2955. KATZ, Sim(i)on–[] director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase [] conferenţiar la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor [] []#919. CRISAN KIRSCHEN, M. Ionel Braila 08.03.1911 Wapniarca  LIST AR-60

**2905. CRIŞAN, Ionel (n. Ionel KIRSCHEN) []fost şofer al Anei Pauker [] instalat de Mihail Roller director adjunct al Bibliotecii Academiei R.P.R.; []

*Kirschen /Crişan Ionel http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/2358 07-01-1911, Brăila []Inchisoare Constanţa, Caransebeş [] Lagăr Tg. Jiu [] 1951 director adjunct în MAE.

[]#933. Kolischer, Harry  18 May 1926 Bucharest [Index to the Visual History Archive of Holocaust oral testimonies from the USC Shoah Foundation Institute]

**726. KOLISCHER, Harry (1926 – 2007 Bucureşti)[] procuror comunist timp de decenii, în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de  pe lângă C.S.J[];

[]#936. KÖRNER, Emil   Lawyer Suceava 3 54 RG-31.004M.0009.00001470.jpg

**5065. KÖRNER, Emil – în 1946 era procuror la Tribunalul Suceava [];

[]#938. KOVACS, Pius Hunedoara 24.7.1920 Targu Jiu CLAIMS LIST SH-139

**2059. KOVACS, Mihail (Pius, după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D.R.S.P. Cluj din 1948 []

*Caiete CNSAS 13  Pius L. Kovacs [] locţiitor al şefului Dir. de Filaj şi Investigaţii [] []#973. LĂZĂRESCU, Barbu  Bucureşti  RG-31.004M.0012.00000737.jpg

**2959. LĂZĂREANU, Barbu []  prim rector al Universităţii P.C.R. (viitoarea “Academie”) “Ştefan Gheorghiu” []director al Bibliotecii Academiei R.P.R. [].

[]#988. LEIBOVICI, Artur Bucuresti 18.10.1907 Targu Jiu CLAIMS LIST YS-147

**2625. ARSENE MARIA, Artur (n. Arthur LEIBOVICI [] (18.X.1907 Bucureşti – 1975) []redactor la România Liberă [], Frontul Plugarilor [] şi Flacăra[].

[]#1005. LEIBOVICI, Herman 1920 Romania JM-13244 +AR-13g      

** IOANID, Alexandru (f. Herman LEIBOVICI [](17.XI.1920 Brăila -18.II.1960 Jilava) coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.P.R. în 28 iulie 1959; fost ilegalist [] lt.-col. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare []

***       67.Leibovici Anton, fiul lui Herman şi Sylvia, născut la data de 19 octombrie 1953 în Bucureşti, sectorul 4, România, [] Dosar nr. 3.102RD/2007

[]#1025. LEIBOVICI, Rozica   Bucuresti 19.12.1920 Wapniarca CLAIMS YS-149

* Leibovici /Barbu Roza/Rodica http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/2373 19-12-1920 Bucureşti, [] Lagăr Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo 1951 Era director adjunct în MAE.

*[]#1034. LENOBEL, Barbu Constantza 8.1925 JM-13.278 +EL-12 Forced Labor

*Dictionarul Ofiterilor de penitenciar LENOBEL ISAC NATI-BARBU (n. 19 aug. 1925, Constanţa). []; muncã obligatorie în Bucureşti (ian.-sept. 1943); [] ajutor-şef Birou Operativ Cifru, Cenzurã, Anchete []; şef de problemã la Serviciul 2 [] anchetator la Direcţia a VIII-a din DGSS []profesor-şef la şcoala de Perfecţionare a Ofiţerilor de Securitate  []; ofiţer inspector prim în Serviciul Pazã şi Regim din DGPCM [];.

[]#1041. LEVIN, Moise Beltzi 07.10.1915 Caracal Targu Jiu CLAIMS LIST YS-152

**800. LEVIN, “Mişa” Moise (27.X.1915, Bălţi – ?, Israel) –  ilegalist []C.C. al P.M.R. (1948-1950); [] director în Ministerul Muncii []; director în centrala M.A.E. []Legaţia de la Buenos Aires [] Roma până în 1950, când “defectează” [];

[]#1059. LITMAN, Leon Moineshti 23.03.1919 Wapniarca CLAIMS LIST YS-153              

**981. NAŞ, Leon (n. Leon LITMAN [] (23.I.1919 Moineşti – [] prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C.C. al P.C.R. (1946-1989), unde a controlat fondurile valutare, întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid  [] 

*Littman/Naş Leon http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/1184 23-03-1919 Moineşti [] []#1063. LOB, Andrei Cluj 22.03.1911 Targu Jiu CLAIMS LIST YS-154

**1030. PĂTRAŞCU, Andrei (n. Andrei LÖB, n. 22.III.1911 []la Tg. Jiu (1941-1942); []membru al primului C.C.-P.C.R. [], deputat M.A.N, [] instructor C.C. [], secretar general al Ministerului Agriculturii [], dir. adjunct al Centralei Industriale a Lemnului [];

[]#1077. LUSTMAN, Hadassa Hotin 18.03.1910 Targu Jiu CLAIMS LIST YS-158

**837. LUPAN, Ada (n. Hadaşa VYRTIKOVSKY, la Ungheni, Basarabia []) – soţia lui Avram Lupan; ilegalistă []; la sfârşitul anilor ’30 funcţionară, alături de soţul său, în cadrul Ambasadei U.R.S.S. la Bucureşti; [] figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii, care trebuie să rămână în România” [poziţia 21], listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş [];

            836. LUPAN, Avram  (n. Avram LUSTMAN)- [] încearcă fără succes să treacă în U.R.S.S. după iunie 1941 []); ambasador succesiv .în Iugoslavia, Turcia şi Vietnam

[]#1081. PRESMAN, Lupu      Iasi 25.10.1920 Wapniarca CLAIMS LIST YS-203

**        847. LUPU, Petre (n. Lupu PRESSMAN, [] (25.X.1920 Iaşi– ilegalist [] deportat în Transnistria, [] deputat M.A.N. [], secretar al C.C. al U.T.C./U.T.M.[] membru  [] al Comitetului Executiv al partidului [] adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C.C. [] ministru al Muncii (1969-1977) [] preşedinte al Colegiului Central de Partid [], apoi ambasador în Venezuela [] şi [] pentru mai multe state din Caraibe  [] []#1102. MANOLE, Ofelia Bucuresti Wapniarca JM-11.207 DO-114 []

            862. MANOLE, Ofelia [] (15.II.1908 Reni, Ucraina – [])ilegalistă [] membru supleant al C.C. al P.M.R. [], secretar general la Ministerul Sănătăţii[], în conducerea U.F.A.R. [] deputat M.A.N. [], şefă a secţiei Cultură a C.C. al P.C.R. [] secretar al Comitetului Regional Bucureşti [] prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă[] []#1119. MARCOVICI, Teodor1923 Bucuresti JM-13.254 DI-7

**2120. MICLE, Teodor Ioan (n. MARCOVICI, []zis “Tedy”) (n. 18.VII.1923 Bucureşti –[] în 1950 în S.S.I. [](implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”)

*Constantin Iulian: Persoanele care făceau aceste prelucrări în cadrul Direcţiei V de Securitate,identificate până în prezent (2011) sunt următoarele:MARCOVICI TEDY

[]#1142. LAZAROVICI, Henry 1920 Bucuresti JM-13.239 +YO-3 Forced Labor 

**3163. MĂLINEANU, Henry (n. LAZAROVICI) (25.III.1920 Bucureşti) [] compozitor, inter alia, al compoziţiei filosovietice “Prietenul Vanicica” şi al mai celebrului şlagăr “Cincinal în patru ani şi jumătate” (pe versuri de Harry Negrin)[] []#1173. MENDELOVICI, Juaques Pdul Iloaei 1901 Targu Jiu…CLAIMS YS-170

**1054. PODOLEANU, Jack (n. Iţic MENDELOVICI,[]“Jaques”) (11.II.1900 Podu Iloiaei –[]) ilegalist [] internat la Tg. Jiu [] directorul Editurii P.M.R. (viitoarea Ed. Politică), apoi [] al Direcţiei Generale a Editurilor, Difuzării Cărţii şi Presei [];

[]#1175. MENDELSOHN, Alfred1910 Cernauti JM-13.251 ST-8a Slave Labor

**3167. MENDELSOHN, Alfred ([] 17.II.1910 Bucureşti – deputat în Sfatul Popular Bucureşti ; []secretar al Societăţii/Uniunii Compozitorilor [], autor prolific de compoziţii omagiale la adresa liderilor, partidului şi ideologiei comuniste [];

[]#1185. MIHAILOVICI, Jean 48 JM-13.279 +EL-24 Forced Labor

**3168. MIHAIL, Jean (n. Jean MIHAILOVICI) (5.VII.1896 –[]) – regizor [] şeful de facto al industriei cinematografice române după naţionalizarea din []1948; profesor la viitorul I.A.T.C. ; regizorul a câteva zeci de filme de propagandă [];

[]#1202. MOSCOVICI, Avram Dorohoi 28 Wapniarca O.11/99/B A-3b

**2203. MOSCOVICI, Avram – şeful Poliţiei oraşului Dorohoi [] 1947 [] Săveni ;

[]#1210. MOSCOVICI, Gerard 1912 BucurestJM-13.245 ST-21a Slave Labor

**        965. MOSCU, Gerard (n. MOSCOVICI) (n. 28.III.1912 Găeşti, DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D.G.E. a M.I.C. [] []#1241. NADLER, Sergiu 1924 Bucuresti JM-13.254 DI-18c Slave Labor

**3177. NATRA, Sergiu (n. S. NADLER, []) (n. 12.IV.1924 Braşov,) –[] în conducerea Uniunii Compozitorilor în anii ’50, unul din “cei mai duri muzicieni stalinişti” [];

*** 19.Natra Sergiu, fiul lui Nadler Benjamin şi Nadler Nora, născut la 12 aprilie 1924 în localitatea Stalin,cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, []

[]#1248. NEIDMAN, Gherson Bucuresti 1913 JM-13.237 AR-27a Slave Labor

**2225. NEIDMAN, Gheorghe (n. Gherşon, [] şi “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei; consilier în M.A.I.-D.G.S.P. []căpitan la D.R.S.P. Suceava [] profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa, emigrat în SUA

[]#1250. NEIMAN, Carol 1924 Bucuresti JM-13.254 DI-4b Slave Labor

**2772. NEUMANN, Carol  [] angajat la Agerpres, ulterior la comisia de cenzură[] []#1261.OERIU, Simion 1902 str. Dr. Lister 5 54 961 Munci 1942 Bucuresti

**1009. OERIU, Simion [](9.XII.1902 Iaşi [] secretar general A.R.L.U.S. []deputat [] pe lista B.P.D []; comisar general [] pentru legătura cu Comisia Aliată de Control [] pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris; [] executării armistiţiului cu URSS  []

*Oeriu Simion http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/3076 [] 19-12-1902, în loc. Iaşi, jud. Iaşi, Etnia: evreu [] Studii în Austria, unde a aderat la PC austriac []Definitiv 25 de ani de muncă silnică             Inchisoare         Malmaison, Jilava, Văcăreşti arestat, 19 dec. 1942.

[]#1265. OXIMBERG Misu Bacau 1911 Bucuresti JM-13.237 AR-27d

**1011. OPRESCU, Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – [] maior procuror militar la Tribunalul Militar M.A.I. (1945-1975) [] cadru didactic la Facultatea de Drept [];

*Oxemberg /Oprescu Mihail http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/3916 11-01-1911,  Bacău,  []1951 Era cpt. de Miliţie şi asistent la [] catedra de teoria statului

[]#1271. Saul Osias []Birth Year: 1900 Place Before Evacuation: Kishinev, Soviet Union [RG-75.002M, Registration cards of Jewish refugees in Tashkent, Uzbekistan]

*Osias Saul http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/3135 []05-05-1900, în Bucureşti, Membru din 1921 [] implicat în atentatul de la Senat []10 ani închisoare Doftana [] În 1940, după cedarea Basarabiei, a plecat în URSS. 1951 Era planificator la C.S.P.

[]#1274. WITZLING, Elias Bucuresti  JM-13272 +AR-4 Forced Labor

**1019. PANAITESCU, Horia (n. Harry Elias WITZLING) (18.V.1921 Bucureşti – []) –[]director general adjunct [] Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor [] – formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului [];

[]#1286. [??] Ana Pauker Date of Residence: 9 Jan 1943  Source: [Documents relating to Jews in Transnistria] Collection: Odessa Oblast Archives records

**1026. PAUKER, Ana (n. Hanna [] RABINSOHN []) (13.II.1893 Codăeşti, Vaslui -[] secretar general al C.C. al P.M.R [] ministru de Externe []şi membru al Secretariatului General al P.C.R.[] preşedintă de onoare a U.F.A.R. [] a U.F.D.R. []  [];

[]#1300. Dictionarul Ofiterilor de penitenciar : PLATMAN ARNOLD (n. 26 oct. 1920, mun. Bucureşti) [] muncã obligatorie în detaşamentele de muncă forţată destinate evreilor.[] şef al ciclului III specialitate la şcoala de ofiţeri de Securitate nr. 2 din Bucureşti []lucrãtor principal evidenţã deţinuţi [] mutat la Colonia de muncă Periş în funcţia de şef al Biroului organizare a muncii. Dupã desfiinţarea formaţiunii 0876 Periş, a fost transferat la Penitenciarul Jilava [] []#1323. RADO, Alexandru Reshitza 17.06.1905 Wapniarca / Jugastru []

**1075.RADO, M. Alexandru [](n. 17.VI.1905 Reşiţa) – [] în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” [] condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale, eliberat 1968 [];

[]# 1327. RALEA, Mihail Bucuresti 17.04.1896 Targu Jiu CLAIMS LIST YS-206 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Ralea [] tatăl bulgar iar mama sa evreică.[4]

**1082. RALEA, Mihai [](1.V.1896 Bucureşti []fost ilegalist, internat la Târgu Jiu [];  ministru al Artelor  [] ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington [], membru titular al noii Academii a R.P.R. [], vicepreşedinte al Prezidiului M.A.N. [];  

[]# 1328. RUCHENSHTAIN, Israil Baia JM-13277 +AR-5 Forced Labor []

*Caiete CNSAS 20:  [] Suceava, conducerea direcţiei este formată cu preponderenţă din etnici evrei:[] Israel Ruchenstein (viitor Victor I. Ranga) [].

**2334. RUCKERSTEIN, Israil  –[] în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani, [] comisar-şef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia; [] 

**2274. RANGA, Victor – []în D.G.S.P./D.G.S.S. (adjunct al lui Grigore Naum) [] director comercial la I.C.R.A. Bucureşti [] al Agenţiei de Import Bucureşti [];

[]#1338. REZNIK, Nataliya Itsko 5/10/1906 Kishinev 1906F458

*Reznic/Scurtu (Korotkova) Natalia Isacovna http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/5158 18-10-1906,Chişinău,Etnia: evreu []Devine membră a P.C. din Belgia în 1928.[]A plecat în Basarabia în iulie 1940. []1942-1943 Moscova- [] instruită pentru a lucra în serviciile speciale.1945-1945 A lucrat cu Divizia Horia, Cloşca şi Crişan. [] []#1343. ROITMAN, Josif 39 Berezovca M39/82(B) TA-8 Deported From Beltzi

**240. CHIŞINEVSCHI, Iosif (n. Iosif ROITMAN []) (26.XII.1905 Bălţi –[])rămas în 1940 în U.R.S.S., unde este instruit []  membru al C.C. [] şi secretar responsabil cu propaganda []; prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri [] deputat de Bucureşti []; ulterior “marginalizării”, directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”; [] fii cuplului []au emigrat în Israel ;         

[]#1349. Dictionarul Ofiterilor de penitenciar ROMAN AVRAM (MIHEL) MIHAIL,(n. 1 martie 1913, Roman ). []Deconcentrat pe motive rasiale []. În perioada 1941-1944 a lucrat în mai multe detaşamente de muncã obligatorie [] adjunct de şef de secţie la Secţia Gospodărie a CC al PMR  []; director general al CEC [] al Loteriei de Stat[]locţiitor pentru probleme de spate al directorului general al DGPCM  [] trecut în rezervă [] 1963, cu gradul de colonel [].

[]#1351. ROZEN, Mozes Moineshti 23.07.1913 Miercurea Ciuc CLAIMS NI-212

*https://ro.wikipedia.org/wiki/Moses_Rosen Moses Rosen David Moşe Rozen; 23 iulie 1912, Moineşti–6 mai 1994, Bucureşti) [] şef-rabin al Cultului Mozaic din România (1948-1994) şi de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (1964-1994). În anul 1957 a fost ales deputat în Marea Adunare Naţională şi în 1992 a devenit membru de onoare al Academiei Române. [].

[]#1387. ROSINGER, Adalbert Bucuresti  Wapniarca JM-11.207 DO-115

**        1154. ROSINGER, Adalbert (Alfred) –ilegalist, [], inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia, condamnat în 1961, eliberat în 1968 [];

[]#1391. ROTENBERG, Aurel Bucuresti 08.01.1906 Caracal… CLAIMS NI-215

**1436. VOICU, Ştefan (n. Aurel ROTENBERG) (9/21.I.1906 –[]; şeful catedrei de economie politică la I.P.B. []; membru [] C.C. al M.R./P.C.R. [] deputat M.A.N. [] redactor şef la Lupta de clasă (ulterior Era socialistă) []

*Rotenberg /Voicu Aurel/Ştefan  http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/4141 21-01-1906, Bucureşti []în redacţia „Scînteii“ ilegale. []Inchisoare Jilava, Aiud, Constanţa, Doftana []Lagăr Caracal, Tg. Jiu, Vapniarca [] 1951 Era redactor-şef adjunct la „Scînteia“.

[]#1393. ROTENBERG, Heintz Austria 19.09.1921 Targu Jiu CLAIMS NI-215

**2449. STĂNESCU, Heinz (n. Heintz ROTTENBERG338) (19.IX.1921 Viena – 13.V.1994 Franţa) –[]deţinut în mai multe penitenciare şi lagăre de muncă; []comisar la Chestura Poliţiei Brăila[]; la Direcţia Generală a Poliţiei []; şef al serviciului Culte din Direcţia I Informaţii externe a D.G.S.P. (1948-1952); demis  pentru hărţuire homosexuală []eliberat în 1953 şi menţinut ca informator [] asistent la catedra de limbă şi literatură germană a Facultăţii de Filologie []refugiat în Germania în 1976;

[]#1397. ROTH, Viorica 28 Vapnjarca M39/37 AR-1d

**1161. ROTH, Viorica – []membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad []; emigrată în Israel  [];

[]#1399. Rotstein, Naum Anti-Nazi Refugees from Germany in Algeria and Morocco.   **2216. NAUM, M. Grigore (n. Naum Menaşevici ROTHSTEIN;[]) (n. 1911, Bălţi) – ilegalist, []  şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare, iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.G.S.P. []director al Editurii P.M.R., [] emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel [] în anii ’90 trăia în Statele Unite [];

*https://www.podul.ro/articol/13172/ocant-este-victor-ponta-nepotul-criminalului-grigore-naum-cel-mai-important-spion-gru-din-romania-cum-a-ajuns-agentul-sovietic-s-i-doarm-somnul-de-veci-in-sua  ”  În 1937 a primit misiunea [] să lupte în Războiul Civil din Spania. [] ”spaniolii”, internaţi în lagăre dar beneficiind în fapt de libertate de mişcare, au fost unul dintre principalii piloni ai Moscovei în destabilizarea Republicii Franceze, după încheierea ”Pactului Ribbentropp-Molotov”. [] regimul de la Vichy[] i-a mutat în Algeria. Aici l-a prins pe viitorul Naum ocuparea de către anglo-americani a Africii de Nord. [] chemarea sa urgentă în URSS, de către o comisie venită să-i selecteze pe ”spaniolii utili”.Aici, a fost cooptat ca un fel de şef al diversioniştilor care urmau să saboteze industria petrolieră românească. [] corespondent al Scînteii pe lângă Divizia Tudor Vladimirescu [] devenit Grigore Naum []s-a trezit ditamai colonelul în Ministerul Afacerilor Interne []A epurat conştiincios rămăşiţele armatei regale  [] []#1410. RUDICH, Dora Transnistria M39/27 A-3f

**1093. RĂDULESCU, Dorina (n. RUDICH) (25.V.1909 Roznov, Neamţ – []) soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu [];refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.K.V.D []), revenită în ţară în 1944; [] director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior []membru în conducerea ILEXIM, [] prietenă şi protectoare a Anei Blandiana

[]#1430. SCHECHTER, Felix  Targu Neamtz 35 Balta County M39/37 NT-5b

**        6190. SECHTER, Felix –judecător la Judecătoria Mixtă Tg. Neamţ [];

[]#1446. SARF, Avram Burdujeni 20.12.1920 Wapniarca CLAIMS NI-245

**1369. ŞERFF, Avram (n. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist, cu fişă personală în Arhivele Comintern []; după război director în Ministerul Agriculturii, [];

[]#1460. SCHIEBER, Beno      Campulung  Moghilev / Transnistria      JM-11.155a ST-6e

**        6060. SCHIEBER, Beno – []ajutor de primar la Câmpulung (Moldovenesc)

[]#1466.  SMERLER, Emanoil 1911 str. Rucăr 2 Munci 1942 Bucuresti 

**        2363. SCHMERLER, Emanoil  [] comisar-şef de poliţie []căpitan, unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.G.S.P. (şeful Serviciului “H” Cifru),avansat lt.-col [];

*Schmerler Emanuel http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/2504 08-05-1911, Suceava,  Etnia: evreu[] 25 de ani de muncă silnică 1951 Era maior de Securitate la Bucureşti.

[]#1469. SCHNAPP, Iosif 1904 Bucuresti JM-13.254 DI-2 Slave Labor

**1231. SCHNAPP, Iosif –consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri,[]din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă

[]#1471. SCHNAPP, Saul  Bucuresti  JM-11.221 CO-35J Expeditor

**2819. SCHNAPP, Saul [] director guvernator al ziarului România Liberă [] director al Centralei Industriale a Sticlei şi Ceramicii Fine[]ulterior director al Societăţii “Slova” (care se ocupa de topirea tipăriturilor cenzurate în Bucureşti);

[]#1484. SCHOR, Anghel Braila 23.12.1914 Caracal Wapniarca CLAIMS NI-248

**1234. SCHOR, Anghel (n. 1914, Brăila) – ilegalist[]profesor de economie politică la academia “A.A. Jdanov” [] cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu” [];

*Schor Anghel http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/2533 21-12-1914 Brăila, Etnia: evreu []Caracal, Tg. Jiu, Vapniarca []; 5 ani închisoare 1951 [].

[]#1488. SCHREIBER, Albert Iasi 25.03.1894 Targu Jiu CLAIMS LIST NI-249

**3008. SCHREIBER, Albert (d. 1973, Bucureşti) – avocat originar din Iaşi []

după război acuzator în cadrul Tribunalului Poporului Iaşi [] ulterior consilier al Anei Pauker; din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă a Ministerului Justiţiei []profesor de Teoria Statului şi Dreptului [] []#1502. SCHWARTZ, Beniamin 1909 Bucuresti JM-13.254 DI-3e Slave Labor

**1254. SCHWARTZ, I. Beniamin (n. 29.V.1909, Bucureşti) []funcţionar al M.C.E., şef de serviciu la întreprinderea “Româno Export” [] inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale [];

[]#1553. SEGALL, Carol Dorohoi / Bucovina JM-11.309 YO-8c

**1960. HUDESCU, I. Carol (n. Carol SEGAL) (n. 8.X.1921 Hudeşti – agent la Poliţia oraşului Dorohoi,[] locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50 []

*Doina Jela: „Segal Karl (C. Hudescu) – locotenent de Securitate la Rădăuţi, în 1949. []a sosit cu trupele de Miliţie şi Securitate în comuna Frătăuţii Noi, pentru a înăbuşi răscoala ţăranilor împotriva colectivizării. Cele două camioane de miliţieni aflate la ordinul lui au ucis patru tineri sub 20 de ani. Nu se cunoaşte numărul răniţilor fiindcă sătenii i-au îngrijit în secret acasă. Au urmat arestări, anchete, procese, deportări şi ocuparea pentru două luni a satului. []”

[]#1570. SEGALL, Lucian Bucuresti 22.06.1923 JM-13.236 A-7

**2640. BĂLUŞ, Laurian (n. 1924 [?], zis “Luci”, n. SEGAL) –[]cu atribuţii în domeniul cenzurii [] emigrat la sfârşitul anilor ’60 în Israel, apoi stabilit la Roma;

[]#1593. SIEGLER, SimonVaslui 1907 BucurestiJM-13.237 AR-27c     Slave Labor

**2402. SIEGLER, Simon [] şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D.G.S.P. []; anchetator a D.G.S.P. în procesul “grupului Pătrăşcanu”din 1954 [];

[]#1600. SIMON, Jakab [?] Sighet 17 Mauthausen [?]     O.37.1/37 TA-4b

[cadre PCR in MAI 264 Simon Jack 07.08.1925]

*caiete CNSAS 20 [] cazul fostului locţiitor al şefului Serv.1 din Direcţia Anchete, Jack I. Simon. []după trecerea în rezervă, este reangajat imediat ca şef al Serv. Secretariat din Dir. Generală a Arhivelor Statului.[] după câţiva ani []emigrând în Israel [] []#1623. SOCOR, Emil Popeshti Iashi 17.03.1881 Caracal Tg. Jiu CLAIMS NI-228

**2830. SOCOR, G. Emanoil (17.III.1881 Iaşi  [] zis “Emil”) – agent Komintern [] tatăl lui Matei Socor [] director la Curierul şi preşedinte al comisiei de epurare din cadrul Sindicatului Unic al Ziariştilor [];

[]#1624. SOCOR, Matei Iasi 15.09.1908 Caracal,Targu Jiu CLAIMS NI-228

**2831. SOCOR, E. Matei (15.IX.1908 Iaşi – 30.V.1980 Bucureşti) – ilegalist [] din 1934;[] director general al Societăţii Române de Radiodifuziune [] preşedinte al Uniunii Compozitorilor  [] autor al celor două imnuri naţionale ale R.P.R. []şi al unor multiple piese omagiale dedicate lui Stalin, partidului comunist şi liderilor săi […] ; tatăl analistului politic Vladimir Socor [];

[]#1628. SALOMON, Avram 1908 Bucuresti  JM-13.254 DI-9 Slave Labor[]

SOLOMON, Avram 27 Teis / Gaeshti, ‘JM-13.451 NI-31f 

**2426. SOLOMON, Avram -[]comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei [] maior, şef de serviciu în cadrul D.R.S.P. Bucureşti ;

*Constantin Iulian : „Din mâinile a cestora, „demascările” scrise ajungeau la [] SENATER MOISE şi SOLOMON AVRAM []La Piteşti, în timpul, torturilor pe teren s-a aflat lt. col. SEPEANU  [] care era ajutat la vremea respectivă de alţi doi evrei, mr. MOISE SENATER şi cpt. AVRAM SOLOMON.”

[]#1637. SOLOMON, Iosif 1912 str. Iordana 8 munca Bucuresti 1942

**172. BOGDAN, Iosif (n. Iosif SOLOMON) (6.VII.1912 –[])vicepreşedinte A.R.L.U.S.; [] ministru adjunct la Ministerul Sănătăţii, [] vicepreşedinte al Institutului  pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea, dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)

[]#1655. SALOMON, Theodor Bucureşti Trinităţii RG31.004M.0012.00001181.jpg

**3240. TITA, Ştefan (n. Teodor SOLOMON) (14.VIII.1905 Bucureşti –[]) în mai 1945 angajat secretar de presă principal la Ministerul Propagandei [] secretar general al Ministerului Artelor (1946-1948);[]reprezentant al realismului socialist,

[]#1678. STEINBERG, Aurel Ploeshti 40 Teis… JM-13.451 NI-22b

**2459. STEINBERG, Aurică – [] în 1948 era comisar-ajutor D.G.P. la Predeal [];

[]#1680. Dr Carol Stenberg Residence: Ladajin Date of Residence: 1941 – 1944

**8699. STEINBERG, Carol –avocat [] conducător al sovietului comunal din Chişinău în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice, co-autor al listelor de executări[];

[]#1687. STERN, Eugen Dachau O.37.1/37 TA-3b Deported From Oradea

**2468. STERN, Eugen – locţiitor al şefului Serviciului judeţean Someş al D.R.S.P [];

*Stern Eugen – locotenent de Securitate la Oradea, apoi la Someş [] A funcţionat şi la Satu-Mare. Consemnat în lista lui Cicerone Ioniţoiu, ca „specialist în schingiuiri”

[]#1697. STIER, Iosef  Cernauti  Moghilev/ Transnistria JM-11.221 YS-11o

*Doina Jela: Steier Iosif (Staer, Stayer) – torţionar la Piteşti în timpul reeducării. Nu a fost judecat împreună cu ceilalţi membri ai echipei lui Ţurcanu, [] nefiind legionar. Era evreu şi fusese condamnat pentru trecere frauduloasă de frontieră []. Nu fusese bătut înainte. []S-a eliberat de la colonia Peninsula,[] unde fusese un timp normator [] []#1701. STOFFEL, Emerich   Timish Torontal 27.06.1913 Tg. Jiu CLAIMS NI-243 

**1339. STÖFFEL, Emeric (Emmerich) (27.VI.1913 Ciacova, TM – []) de religie mozaică), ilegalist [] ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia [];

[]#1719. SAINSTEIN, Iehuda  Bacau 1913      Caracal CLAIMS LIST NI-218

*Şeinştein Ieuda http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/2656 05-04-1913, Bacău,  []Inchisoare  [] Lagăr  []Caracal încadrat la Tribunalul Bacău, în funcţia de judecător.

[]#1723. ŞARAGA, Lascar Iasi 17.02.1892 Targu Jiu… CLAIMS LIST NI-237 **3229. ŞARAGA, Lascăr (1892  –[]pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu); secretar general [] al U.C.E.R.V. şi al F.U.C.E.;[] în conducerea C.D.E.; membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi [];

[]#1724. SARAGA, Samuel Bucuresti 1909 JM-13.237 AR-27e Slave Labor

**3230. ŞARAGA, Sami – []susţinător al reţelei “Ajutorul Roşu”; instalat de Gheorghiu-Dej director în cadrul Ministerului Industriei Uşoare [];

[]#1732.  SMILOVICI, Haim   Piatra Neamtz JM-13248 +AR-5b Forced Labor

**        1336. STOIAN, Haim (n. ŞMILOVICI) (15.X.1908 Borbeşti, Neamţ – 9.III.1997 S.U.A.) –[]inspector general adjunct în cadrul D.G.C.E. [] din cadrul M.I.C[];

[]#1760. Dictionarul Ofiterilor de penitenciar TESLER SIMION LADISLAU, colonel,  (n. 4 oct. 1919,  Fãgãraş). Naţionalitatea: evreiascã. [] În 1941, din cauza legilor rasiale antonesciene, a fost concentrat împreunã cu alţi evrei din Fãgãraş la muncã obligatorie []. În mai 1943 a fost trimis în localitatea Balta din Transnistria cu Detaşamentul exterior 120 Transnistria, în funcţia de grãdinar-şef .[] locţiitor al comandantului pentru probleme de spate la Penitenciarul Vãcãreşti (15 nov. 1960-1968).[] []**2517. TESLER, Ladislau [] (n. 4.X.1919 Făgăraş) –[]; ofiţer de securitate cu grad de locotenent-colonel în 1956, apoi colonel în 1967; []membru al comitetului regional de partid Hunedoara [] şi al comitetului raional Brad [], şeful biroului cadre la D.R.S.P./ D.R.S.S. Timişoara [] director al Trustului Aurului Gura Barza / Brad [] []#1762. TINKELMAN, SALOMON Birth date: 16 May 1898  PESINA Source: [Names from French deportation lists]

*Tinkelman Solomon http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/4877 16-06-1898,Rezina, Orhei, Basarabia –  Etnia: evreu []În 1918 se manifestă împotriva armatei române intrate în Basarabia. []Reprezentant al PCdR pe lângă Comitetul Executiv al F.C.B., trimis în aprilie 1921. [] la Congresul al VII-lea al Cominternului din 1935 a fost ales în conducerea centrală a P.C.d.R. []

*https://www.wikiwand.com/ro/Solomon_Timov Solomon Tinkelman [] La 4 februarie 1924, a fost unul dintre autorii Memorandumului către Comitetul Central al PCUS privind necesitatea creării Republicii Socialiste Sovietice Moldoveneşti,  [] În 1938, prin Comintern, a fost trimis împreună cu soţia sa Berta Nalcer (Ani Laufer) să lucreze ilegal în Franţa []  a fost internat în lagărul de concentrare Vernet. [] transferat în lagărul de concentrare de la Auschwitz, unde a murit la 17 august 1943.

[]#1770. 282 Rosenzweig Isac contingent 1936 Brăila Detaşamentul Diguri

*Rosensweig /Tudor Isac/Andrei http://www.ilegalisti.ro/ilegalist/4126 31-08-1907, Brăila [] a semnat apelul pentru constituirea asociaţiei „Amicii URSS“ []

**3242. TUDOR, Andrei (n. Isac ROSENZWEIG, [] (31.VIII.1907 Brăila – []) –publicist procomunist la Unirea (cotidianul C.D.E.), Victoria, Veac nou (A.R.L.U.S.), Tribuna poporului, Viaţa capitalei, etc., [] profesor la Conservator [], la Institutul de Teatru []şi şef de sector la Institutul de Istoria Artei [];

[]#1771. Marcel Türkiser Birth: 1927  Residence: Iasi 1945 []

**2522. TURKISER, Marcel şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P.

Caiete CNSAS 22/2018 Turkiser Marcel, anchetator la Direcţia a VIII-a Anchete []doi unchi emigraţi în Israel, iar fiul unuia dintre ei „lucrează la poliţia israeliană” .

***80.Turkisher Vladimir, fiul lui Marcel şi Aneta, născut la data de 25 mai 1952 în Bucureşti, România, cetăţean israelian, [] ORDIN nr. 907/C din 16 martie 2009

[]#1772. TURCU, Clara Botoshani 17.12.1918 Wapniarca…CLAIMS LIST YO-261

**48. ARDELEANU, Clara (f. Turcu) –[] ilegalistă; [] directoare în M.A.E. [] detaşată la Legaţia de la Bruxelles,[] în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului;

[]#1780.  WALD, Heinerich 1920 Bucuresti JM-13.254 DI-12 Slave Labor

**3026. WALD, Henri ( [] “Heinrich”) (31.X.1920 – [])redactor la Tribuna Poporului (1944) [] profesor de gândire politică marxistă [], redactor şef la Analele Româno-Sovietice [] şeful secţiei de economie la Tânărul Leninist [];

[]#1787. VASS, Ladislau Bucuresti 32 Wapniarca O.11/99/B A-3a 

**        1407. VASS, Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.III.1912 Ardeal –[]) – evreu maghiarofon, soţul Ghizelei Vass [] ilegalist [] şeful secţiei Plan-Finanţe a C.C. al P.M.R., membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului [], ministru adjunct de Finanţe [], vicepreşedinte C.E.C. (din 1966);[] []#1788. FAERSTEIN, Ghitlea Gizela Chishinau 22.04.1912 Caracal Claims AR-75

**1406. VASS, Ghizela (n. Gisella FAERŞTEIN; [](22.IV.1912 Iaşi –[] membru [] al C.C. al P.M.R./P.C.R. (1952-1984), şef-adjunct al Secţiei Externe a C.C. [] secretar al organizaţiei de partid Bucureşti [] mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.N.R.) [];

[]#1799.Weigl, Egon Birth date: 18.04.1901 Birth place: Hamburg Source: Revoked German Citizenship and Property Seizures 1933-1945

**3028. WEIGEL, Egon [](n. 18.IV.1901 Hamburg – 4.VI.1979 Hamburg) – neurolog, refugiat în 1933 în România din Germania, cabinetul său fiind una din casele conspirative ale comuniştilor; după război, instalat profesor, coordona direct operaţiunea de epurare a studenţilor anticomunişti din Universitatea Bucureşti [] ;

[]#1805. VEINSTEIN, Emanoil  Bucuresti  Wapniarca JM-11.207 DO-114

**1429. VINEA, Emanoil (n. WEINSTEIN, uneori [] VAINSTEIN) (16.VII.1905 Piatra Neamţ – []) ; ilegalist []secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile []ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei[]; vicepreşedinte al Băncii de Stat [] şi ministru adjunct de Finanţe [];

[]#1813aWEIS, L.  Andrei Arad 1913 Wapniarca Ghetto In Transnistria

WEISS, Ludowic Timişoara  T. Vladimirescu 31 RG-31.004M.0011.00000668.jpg

*Caiete CNSAS 22/2018 [] lt. maj. Weisz Ladislau, ofiţer la Biroul „T” D.R.M.A.I. Timişoara, []: a fost dat afară din Securitate la 30 iunie 1960 []

*Weiss (Weisz) Ludovic – locotenent-colonel. Anchetator al lotului Pătrăşcanu. S-a născut la 12 februarie 1912. Membru de partid din 1945. Trecut în rezervă, „la vechime“, în martie 1960 [] Între anii 1946 şi 1953 a fost şeful Siguranţei, apoi al Securităţii din Satu-Mare. A anchetat în anii 1951–1952 şi la Oradea, []În calitate de şef al Securităţii a executat prin împuşcare cel puţin 4 oameni. [].

[cadre PCR in MAI 216 Weisz Ludovic12.02.1912 ] []#1816. WEISS, Mauriciu 1909 Bucuresti JM-13.251 ST-11a   Slave Labor

**1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ) (n. 21.VI.1909-[]căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P. []şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. [] şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii;

[]#1836. WIESEL, Lazar [?] Sighet 04/10/1928 [?] Buchenwald  O.11/72 YO-04d

WIESEL, Lazar  Sighet 17 Mauthausen O.37.1/37 TA-4b From Transilvania

*https://ro.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel Elie (Eliezer) Wiesel (n. 30.09.1928, Sighet [] al treilea copil şi singurul băiat dintre cei patru copii ai lui Şlomo şi Sara Wiesel,[]Când Armata Roşie s-a apropiat de Auschwitz, deţinuţii evrei au fost trimişi în „Marşul Morţii” [] spre lagărul Buchenwald.[] []#1844. WITZMAN, Marcu    Galatz 07.12.1904 Targu Jiu …CLAIMS LIST NI-277

*Witzman Marcu http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/4612 07-12-1904,Galaţi[]Lagăr Tg. Jiu 1951     Era consilier la Curtea Supremă de Justiţie a RPR şi conf. univ. [].

[]#1848. WOLF, Marius Romania O.11/40 AC-2  Pupil

*[cadre PCR in MAI 1944 Vasiliu Marius (Wolff) 15.08.1928]   

*Dictionarul Ofiterilor de penitenciar VASILIU IANCU MARIUS, locotenent-colonel [] (n. 15 aug. 1928, Bucureşti). Naţionalitatea: evreiascã.  []locţiitor politic la Colonia de Muncã Bârcea Mare [] comandant la Colonia de Muncã Simeria [] şef al Biroului Pazã şi Escortare din Serviciul Pazã şi Regim al DLCM []; şeful şcolii de Ofiţeri Lagãre şi Penitenciare Sibiu, [] locţiitor al şefului DIP [] colonel (r)(1972).

[]#1852.  WURMBRAND, Richard  Bucuresti JM-11.464 AR-25d Expeditor

*Stelian Tanase: „A aderat la mişcarea comunistă clandestină încă din adolescenţă [] A devenit membru al Biroului Politic al UTC. În 1927 a ajuns la Moscova la şcoala Komintern de cadre „Lenin”, unde a rămas până în 1929 [] La întoarcerea în ţară acţionează ca agent Komintern important, organizator şi lider, plătit de Moscova. [] În închisoare a intrat în conflict cu alţi comunişti şi este exclus din PCR. [] In 1938 s-a convertit şi în 1940 a devenit pastor neoprotestant. „

**8878. VURENBRANDT – cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 621, doc. 3); [];

[]#*1856. Zuckerman /Zaharescu Barbu http://www.ilegalisti.ro/ro/ilegalist/4672 11-03-1900,Bârlad, Etnia: evreu [] 7 ani recluziune [] Lagăr Miercurea Ciuc, Caracal…  Din lagarul Grosulovo a evadat. 1951 Era director al Editurii PMR.

**1477. ZAHARESCU, Barbu (n. Bercu ŢUCHERMAN) (11.III.1906 Bârlad –[]) -[]cu dosar personal la Comintern); [] la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C.C. []; redactor şef la Lupta de clasă []director al Editurii P.M.R. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti [] rectorul Institutului Maxim Gorki [] ulterior ambasador [] membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C.C. al P.M.R./P.C.R., membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984) [];

[]#1857. ZALMAN, Aron Roman 12.03.1897 RomanJM-13.338 A-20

**2769. NĂMOLARU, Victor (n. Aron ZALMAN) (d. 2009) – redactor la Flacăra – Piatra Neamţ, apoi la Scânteia în anii ’60 şi respectiv, timp de 27 de ani, redactor şef adjunct la Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate [];

*** 138.Zamir Abraham, fiul lui Zalman Aron şi Toba, născut la data de 18 februarie 1933 în localitatea Roman, judeţul Neamţ,[] cetăţean israelian [] (1.156/2005)

[]#1858. ZALMAN, Marcu 1919 Army Of Romania JM-13.246 AR-3

**        2587. ZALMAN, Marcu –în 1948 căpitan, şef de birou la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.G.S.P., iar de la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului VII din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii; [] ulterior emigrat în Israel [];

[]#1869. ZELTZER, Leon Bucuresti 22.11.1919 JM-13.236 A-7

**2815. SĂRĂŢEANU, Leon (zis Leonaş, n. ZELŢER) (22.XI.1919 Bucureşti – 2001) – membru fondator al C.D.E. în iunie 1945, director la Momentul şi Cotidianul (1944-1947) []redactor la România Liberă, ulterior şef de secţie şi redactor şef adjunct al redacţiei emisiunilor pentru străinătate (R.E.P.S.) în cadrul Radiodifuziunii [];

[]#1870. ZELTZER, Paul Dorohoi / Bucovina JM-11.309 YO-8a

**2601. ZELŢER, Paul –[]comisar la Poliţia oraşului Dorohoi [] comisar-şef al Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău, []locotenent şi şeful Serviciului Judeţean Bacău al D.R.S.P. Iaşi, din 1949 cu grad de căpitan, transferat la Biroul din Iaşi [];

[]#1884.  ZWIBEL, Edgar Aron Bucuresti 05.03.1925  JM-13.236 A-7

**3075. COSMA, Edgar (n. Edgar-Aron ZWIEBEL[]) (n. 2.III.1925 Bucureşti) – dirijor şi compozitor aservit regimului; [] compozitor al Cantatei anilor lumină [] şi al coloanei sonore a producţiilor cinematografice de propagandă []stabilit la Paris.

VA URMA

Citiți și episoadele anterioare:

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (X)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (V)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (III)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (II)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (Introducere)

 3,588 total views,  2 views today